Протокол №1

чергових загальних зборів акціонерів

ВАТ «Гніванський кар`єр»

 

Вінницька обл., Тиврівський р-н, м. Гнівань, вул. СОБОРНА, 85                28 квітня 2020року

Дата, час і місце проведення загальних зборів:

28 квітня 2019 року  о 12-00 годині за адресою: 23310, Вінницька обл., Тиврівський р-н, м. Гнівань, вул. СОБОРНА, 85,   2-й поверх, зал засідань.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах: 11-00 до 11-45год. у день та за місцем проведення зборів.

 

За рішенням Наглядової ради ВАТ «Гніванський кар`єр»

(протокол засідання Наглядової ради №   від 27 лютого 2020 року) відкриває чергові загальні збори Відкритого акціонерного товариства «Гніванський кар`єр» Голова правління  Берещук Віктор Онуфрійович. Цим же Рішенням Наглядової ради призначено реєстраційну комісію у складі: Сивак А.О., Скиба В.М.  та Адлер А.О. На засіданні реєстраційної комісії, що проходило 28.04.2020 року (до початку проведення Загальних зборів), обрано Головою реєстраційної комісії Товариства – Сивак А.О., До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз’яснення  щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає  тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради ВАТ «Гніванський кар`єр»

(протокол засідання Наглядової ради №   від 27 лютого 2020 року) у складі: Голова комісії – Сивак А.О., члени – Скиба В.М.  та Адлер А.О..

Для повідомлення про результати реєстрації акціонерів та їх представників надається слово Голові реєстраційної  комісії – Сивак А.О.

Виступ Голови реєстраційної  комісії.

 

Голова реєстраційної комісії Сивак А.О. зачитує протокол № 1 засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) .

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22 квітня 2020 року станом на 24 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 717 акціонерів, яким належить 10 000 000 акцій, що становить 100% від Статутного капіталу. Загальна кількість голосуючих акцій 4699177.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстровано 3 акціонера, учасника загальних зборів, яким належить 4699177 голосуючих акцій, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій. Видано 14 бюлетенів для голосування з питань порядку денного.

Кворум загальних зборів: 100%. Загальні збори акціонерного  товариства  мають  кворум  за умови  реєстрації  для  участі  у  них  акціонерів,  які сукупно є власниками  більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Голова правління  Берещук В.О. повідомляє, що відповідно до статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надіслано акціонерам персонально у спосіб, передбачений наглядовою радою товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, а саме, простими листами. Не пізніше ніж за 30  днів до дати проведення загальних зборів повідомлення про проведення чергових загальних зборів було розміщено на власній веб-сторінці в мережі Інтернет та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Порядок денний Загальних зборів затверджений Наглядовою радою Товариства.

Порядок голосування : одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім  проведення  кумулятивного голосування.

У відведений законодавством час пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства з проектами рішень з цих питань від акціонерів не надходили.  Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерного Товариства та припинення її повноважень.
 2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерного Товариства та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
 3. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

4.Розгляд Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства за 2019 рік та   затвердження заходів за результатами його розгляду.

5.Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік   та   затвердження заходів за результатами його розгляду.

6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

7.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

8.Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.

9.Про припинення повноважень голови правління Товариства .

10.Обрання голови правління Товариства.

 1. Про припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.

12.Про обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.

 1. Затвердження нової редакції  Статуту. Уповноваження  осіб на  підписання  та  здійснення  державної  реєстрації  Статуту  в  новій  редакції.
 2. Затвердження внутрішніх Положень Товариства. Уповноваження осіб на  підписання  Положень у новій редакції.

 

 

Розгляд питань порядку денного.

 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерного Товариства та припинення її повноважень.

По першому питанню слухали Голову правління Берещука В.О., котрий запропонував обрати лічильну комісію в кількості 3-х осіб,   персонально:

Голова лічильної комісії –  Сивак А.О. Члени лічильної комісії: Адлер А.О. та Скиба В.М.. Після розгляду усіх питань порядку денного  загальних зборів акціонерного товариства повноваження членів лічильної комісії в кількості 3-х осіб,  персонально: Голова лічильної комісії – Сивак А.О. Члени лічильної комісії: Скиба В.М.. та Адлер А.О. припинити.

Всі члени лічильної комісії не входять до складу органів товариства та не є кандидатами до складу органів товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем №1.

Всього видано 1бюлетень.

Голосували:

“за” – 4699177 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“проти” – 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“утримався” – 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів  акціонерів,  які не брали участі у голосуванні – 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Ухвалили:

Обрати лічильну комісію в кількості 3-х осіб,  персонально:

Голова лічильної комісії – Сивак А.О.

Члени лічильної комісії: Адлер А.О. та Скиба В.М.

Після розгляду усіх питань порядку денного  загальних зборів акціонерного товариства повноваження членів лічильної комісії в кількості 3-х осіб,  персонально:

Голова лічильної комісії – Сивак А.О.

Члени лічильної комісії: Адлер А.О. та Скиба В.М. . припинити.

 

 1. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерного Товариства та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

По другому питанню слухали Голову правління з пропозицією обрати  головою зборів  –  Голову правління Берещука  В. О., секретарем загальних зборів  – Фурмана В.М. Прийняти рішення з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити наступний порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів: з питань порядку денного проводити відкрите голосування з використанням бюлетенів.

Рішення загальних зборів з питань винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на  кількість  членів органу  товариства,  що  обираються,  а  акціонер  має  право  віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним  голосуванням  голосування  проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються   ті  кандидати,  які  набрали  найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу  товариства   вважаються   обраними, а орган товариства   вважається  сформованим  виключно  за  умови  обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом  кумулятивного голосування.

Голосування з питанння №10 «Обрання голови правління Товариства» та №12 «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства» здійснюється в порядку кумулятивного голосування . При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Рішення Загальних зборів з питання №13 «Затвердження нової редакції Статуту. Уповноваження  осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.», приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді та/або в усній формі.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем №2.

Всього видано 1бюлетень.

Голосували:

“за” – 4699177 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“проти” – 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“утримався” – 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів  акціонерів,  які не брали участі у голосуванні – 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Ухвалили:

Обрати  головою зборів  –  Голову правління Берещука  В. О. , секретарем загальних зборів  – Фурмана В.М. Прийняти рішення з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити наступний порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів: з питань порядку денного проводити відкрите голосування з використанням бюлетенів.

Рішення загальних зборів з питань винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на  кількість  членів органу  товариства,  що  обираються,  а  акціонер  має  право  віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним  голосуванням  голосування  проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються   ті  кандидати,  які  набрали  найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу  товариства   вважаються   обраними, а орган товариства   вважається  сформованим  виключно  за  умови  обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом  кумулятивного голосування.

Голосування з питанння №10 «Обрання голови правління Товариства» та №12 «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства» здійснюється в порядку кумулятивного голосування . При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

   Рішення Загальних зборів з питання №13 «Затвердження нової редакції Статуту. Уповноваження  осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.», приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді та/або в усній формі.

 

 1. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та   затвердження заходів за результатами його розгляду.

По третьому питанню порядку денного слухали Голову Наглядової ради  Берещук О.П., котра доповіла про роботу наглядової ради   Товариства за 2019 рік. (звіт додається).

Секретар зборів запропонував затвердити звіт Наглядової ради  Товариства за 2019 рік . Заходи не затверджувати.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем №3.

Всього видано 1бюлетень.

Голосували:

“за” – 4699177 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“проти” – 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“утримався” – 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів  акціонерів,  які не брали участі у голосуванні – 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно (простою більшістю голосів).

Ухвалили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019рік. Заходи не затверджувати.

 

4.Розгляд Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства за 2019 рік та   затвердження заходів за результатами його розгляду.

По четвертому питанню порядку денного слухали голову правління Берещука В.О., котрий доповів про результати роботи правління за 2019 рік (звіт додається).

Секретар зборів запропонував затвердити звіт Правління та річні  результати  діяльності  Товариства  за  2019 рік. Заходи не затверджувати.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем №4.

Всього видано 1бюлетень.

Голосували:

“за” – 4699177 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“проти” – 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“утримався” – 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів  акціонерів,  які не брали участі у голосуванні – 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно .

Ухвалили:

Затвердити звіт Правління та річні  результати  діяльності  Товариства  за  2019 рік. Заходи не затверджувати.

 

5.Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік   та   затвердження заходів за результатами його розгляду.

По п’ятому питанню порядку денного звіт  і висновки  ревізійної комісії  Товариства зачитав голова зборів Берещук В.О.

Голова зборів запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за 2019 рік та висновки ревізійної комісії. Роботу ревізійної комісії визнати задовільною. Заходи не затверджувати.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем №5.

Всього видано 1бюлетень.

Голосували:

“за” – 4699177 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“проти” – 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“утримався” – 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів  акціонерів,  які не брали участі у голосуванні – 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Ухвалили:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за 2019 рік та висновки ревізійної комісії. Заходи не затверджувати .

 

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

По шостому питанню порядку денного голову Загальних зборів, котрий запропонував pа наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, визнати роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2019 рік задовільною.

Інших пропозицій  не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем №6.

Всього видано 1бюлетень.

Голосували:

“за” – 4699177 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“проти” – 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“утримався” – 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів  акціонерів,  які не брали участі у голосуванні – 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 • Рішення прийнято одноголосно .
 • Ухвалили:
 • За наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, визнати роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2019 рік задовільною.
 1. 7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

По cьомому питанню порядку денного слухали голову Правління Берещука О.В., котрий запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

Інших пропозицій  не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем №7.

Всього видано 1бюлетень.

Голосували:

“за” – 4699177 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“проти” – 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“утримався” – 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів  акціонерів,  які не брали участі у голосуванні – 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 • Рішення прийнято одноголосно.
 • Ухвалили:
 • Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

 

 1. 8. Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.

По сьомому питанню порядку денного слухали голову Правління Берещука О.В., котрий повідомив, що за результатами діяльності у 2019р. товариство отримало чистий прибуток в розмірі 777,0 тис.грн. та запропонував залишити  як нерозподілений.

Інших пропозицій  не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем №8.

Всього видано 1бюлетень.

Голосували:

“за” – 4699177 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“проти” – 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“утримався” – 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів  акціонерів,  які не брали участі у голосуванні – 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 • Рішення прийнято одноголосно.
 • Ухвалили:
 • Чистий прибуток,отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році в розмірі 777,0 тис.грн.залишити як нерозподілений.
 1. Про припинення повноважень голови правління Товариства .

По  дев’ятому  питанню порядку денного слухали           секретаря зборів Фурмана В.М., котрий повідомив, що у голови правління Берещука В.О. закінчується  термін повноважень та запропонував припинити повноваження голови правління Товариства Берещука В.О.

Інших пропозицій  не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем №9

Всього видано 1бюлетень.

Голосували:

“за” – 4699177 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“проти” – 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“утримався” – 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів  акціонерів,  які не брали участі у голосуванні – 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 • Рішення прийнято одноголосно.
 • Ухвалили:
 • Припинити повноваження голови правління Товариства Берещука В.О.

 

 1. Про обрання голови правління Товариства.

По десятому   питанню порядку денного слухали секретаря зборів Фурмана В.М., котрий запропонував обрати головою правління Товариства Берещука Віктора Онуфрійовича.

Кандидати у члени наглядової ради:

Берещук Віктор Онуфрійович

Інших пропозицій  не надійшло.

Для голосування був використаний бюлетень для кумулятивного голосування  №10

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради  акціонерного товариства

Кандидатура Кількість голосів
Берещук Віктор Онуфрійович

 

4699177

Кількість голосів  акціонерів,  які не брали участі у голосуванні – 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

Рішення прийнято.

 • Ухвалили:

Обрати головою правління Товариства Берещука Віктора Онуфрійовича.

 

 1. Про припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.

По одинадцятому  питанню порядку денного слухали голову Загальних зборів, котрий запропонував припинити повноваження членів Ревізійної Комісії Товариства в наступному складі: Голова ревізійної комісії – Колiснiченко Людмила Василiвна, Члени ревізійної комісії: Педоренко Людмила Iванiвна, Мiдяна Зоя Алiмовна.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем № 11.

Всього видано 1бюлетень.

Голосували:

“за” – 4699177 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“проти” – 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“утримався” – 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів  акціонерів,  які не брали участі у голосуванні – 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

 • Рішення прийнято одноголосно.
 • Ухвалили:

Припинити повноваження ревізійної комісії в наступному складі: Голова ревізійної комісії – Колiснiченко Людмила Василiвна, Члени ревізійної комісії: Педоренко Людмила Iванiвна, Мiдяна Зоя Алiмовна.

 

 1. Про обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.

По дванадцятому  питанню порядку денного  слухали голову Загальних зборів, котрий запропонував обрати членів Ревізійної комісії Товариства у наступному складі:

Кандидати у члени Ревізійної комісії:

Колiснiченко Людмила Василiвна

Педоренко Людмила Iванiвна

Мiдяна Зоя Алiмовна

Інших пропозицій  не надійшло.

 Для голосування був використаний бюлетень для кумулятивного голосування  №12

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради  акціонерного товариства

Кандидатура Кількість голосів
Колiснiченко Людмила Василiвна 1 566 395
Педоренко Людмила Iванiвна 1 566 392
Мiдяна Зоя Алiмовна 1 566 390

Кількість голосів  акціонерів,  які не брали участі у голосуванні – 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

Рішення прийнято.

 • Ухвалили:

Обрати членів Ревізійної комісії Товариства у наступному складі:

Колiснiченко Людмила Василiвна

Педоренко Людмила Iванiвна

Мiдяна Зоя Алiмовна

 

 1. Затвердження нової редакції  Статуту. Уповноваження  осіб на  підписання  та  здійснення  державної  реєстрації  Статуту  в  новій  редакції.

По тринадцятому  питанню порядку денного слухали  секретаря Загальних зборів Фурмана В.М., котрий запропонував у зв’язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України, внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження у новій редакції. Уповноважити Голову правління Берещука Віктора Онуфрійовича підписати Статут у новій редакції, затвердженій Загальними Зборами акціонерів. Доручити Голові правління здійснити в установленому порядку державну реєстрацію Статуту ВАТ «Гніванський кар»єр» в новій редакції, затвердженій даними Загальними Зборами Акціонерів, з правом передоручення.

Інших пропозицій  не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем №13.

Всього видано 1бюлетень.

Голосували:

“за” – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“проти” – 4699177 голосів, що складає 100 %  акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“утримався” – 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів  акціонерів,  які не брали участі у голосуванні – 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

 

 1. Затвердження внутрішніх Положень Товариства. Уповноваження осіб на  підписання  Положень у новій редакції.

По чотирнадцятому  питанню порядку денного слухали секретаря Загальних зборів Фурмана В.М., котрий запропонував затвердити внутрішні Положення Товариства у новій редакції . Уповноважити Голову правління Берещука Віктора Онуфрійовича підписати внутрішні Положення у новій редакції.

Голосування проводиться бюлетенем №14.

Всього видано 1бюлетень.

Голосували:

“за” – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“проти” – 4699177 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“утримався” – 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів  акціонерів,  які не брали участі у голосуванні – 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення  не прийнято.

 

Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів вичерпано.

 

Збори оголошуються закритими.

 

Голова зборів                                                                                                           Берещук В.О.

 

Секретар  зборів                                                                                                      Фурман В.М.