Протокол № 2

Загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства

 «Гніванський кар’єр»

 

Місце проведення загальних зборів акціонерів : м. Гнівань, вул. Соборна, 85, зал засідань                                                                                  Вид зборів: позачергові

Дата проведення зборів: « 18  » липня 2019 р.

Час початку реєстрації учасників зборів  10 год. 00 хв.

Час відкриття зборів 10 год. 20 хв.

Час закриття зборів   11 год. 30 хв.

 

Голова реєстраційної комісії зачитує протокол за підсумками реєстрації акціонерів, які приймають участь у чергових загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Гніванський кар’єр». Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 11 акціонерів – учасників загальних зборів, яким належить 9 803 307 голосів, що становить 98,0332% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які дають право голосу для вирішення всіх питань, що належать до компетенції загальних зборів.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів вважаються правомочними, якщо у них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш як 60 % голосів.

Таким чином, загальні збори відкритого акціонерного товариства «Гніванський кар’єр» вважаються правомочними. Порядок голосування на загальних зборах проводиться відповідно до ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства» за принципом: одна акція – один голос.

Директор відкритого акціонерного товариства «Гніванський кар’єр» доводить до відома акціонерів інформацію про дотримання порядку скликання  загальних зборів та персонального письмового повідомлення акціонерів. Письмове персональне повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства та порядок денний, надіслано кожному акціонерові, згідно Статуту простими листами.

Запрошенні присутні: немає.

 

При прийнятті рішення про скликання загальних зборів акціонерів до порядку денного були включенні наступні питання:

 

 1. Обрання членів лічильної комісії
 2. Обрання робочих органів загальних зборів(голови і секретаря). Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів голови і секретаря зборів.
 3. 3. Про дострокове припинення повноважень наглядової ради товариства.

4.Про обрання наглядової ради товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

 

Перше питання порядку денного «Обрання членів лічильної комісії»

Виступив директор відкритого акціонерного товариства «Гніванський кар’єр» Берещук В.О., який запропонував обрати лічильну комісію у складі голови лічильної комісії Сівака А.О., членів комісії – Адлера О.А. та Скиби М.М.

Інших пропозицій не надійшло.

 

Ставиться на голосування пропозиція щодо обрання лічильної комісії у  складі голови лічильної комісії Сівака А.О., членів комісії – Адлера О.А. та Скиби М.М.

За 11 – 9803307 голосів; проти – немає; утримався – немає.

Рішення прийнято.

Ухвалили: обрати лічильну комісію у  складі голови лічильної комісії Сівака А.О., членів комісії – Адлера О.А. та Скиби М.М.

 

Друге питання порядку денного: «Обрання робочих органів загальних зборів(голови і секретаря). Прийняття рішень з питань орядку проведення загальних зборівголови і секретаря зборів.

Виступила Романчук Г.О., яка запропонувала обрати головою загальних зборів акціонерів Берещука В.О., секретарем загальних зборів акціонерів Фурмана В.М.

Також запропоновано прийняти рішення з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства:

З питань порядку денного проводити відкрите голосування з використанням бюлетенів.

Рішення загальних зборів з питання, внесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування щодо обрання голови та членів Наглядової ради, проводиться з використанням бюлетенів, шляхом кумулятивного голосування.

Інших пропозицій не надійшло

Ставиться на голосування пропозиція щодо обрання головою загальних зборів акціонерів Берещука В.О., секретарем загальних зборів акціонерів Фурмана В.М..

Також прийняти рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства:

З питань порядку денного проводити відкрите голосування з використанням бюлетенів.

Рішення загальних зборів з питання, внесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування щодо обрання голови та членів наглядової ради, проводиться з використанням бюлетенів, шляхом кумулятивного голосування.

За 11 – 9803307 голосів; проти  немає; утримався – немає.

Рішення прийнято.

Ухвалили: обрати головою загальних зборів акціонерів Берещука В.О., секретарем загальних зборів акціонерів Фурмана В.М..

Також прийнято рішення з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства:

З питань порядку денного проводити відкрите голосування з використанням бюлетенів.

Рішення загальних зборів з питання, внесеного на голосування, приймати простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування щодо обрання голови та членів Наглядової ради, проводиться з використанням бюлетенів, шляхом кумулятивного голосування.

Третє питання порядку денного «Про дострокове припинення повноважень наглядової ради товариства»

Виступив голова загальних зборів акціонерів Берещук В.О. який запропонував  припинити повноваження наглядової ради товариства, відповідно до п. 7.3.4 Статуту  ВАТ «Гніванський кар’єр» в наступному складі:

Голова наглядової ради: Берещук Олена Павлівна.

Члени  наглядової ради: 1. Берещук Ніна Петрівна

 1. Романчук Галина Онуфріївна
 2. Берещук Максим Вікторович

та проголосувати одночасно по всьому складу Наглядової ради.

Інших пропозицій не надійшло.

 

Ставиться на голосування пропозиція щодо припинення повноваження наглядової ради товариства в наступному складі:

Голова наглядової ради: Берещук Олена Павлівна.

Члени  наглядової ради: 1. Берещук Ніна Петрівна

 1. Романчук Галина Онуфріївна
 2. Берещук Максим Вікторович

та проголосувати одночасно по всьому складу Наглядової ради.

За 11 – 9803307 голосів; проти  немає; утримався немає.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Припинити повноваження наглядової ради товариства, відповідно до п. 7.3.4 Статуту  ВАТ «Гніванський кар’єр» в наступному складі:

Голова наглядової ради: Берещук Олена Павлівна.

Члени  наглядової ради: 1. Берещук Ніна Петрівна

 1. Романчук Галина Онуфріївна
 2. Берещук Максим Вікторович

 

Четверте питання порядку денного «Про обрання наглядової ради товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

Виступив голова загальних зборів акціонерів Берещук В.О., який запропонував обрати наглядову раду товариства у наступному складі:

Голова наглядової ради: Берещук Олена Павлівна.

Члени  наглядової ради: 1. Берещук Ніна Петрівна

 1. Романчук Галина Онуфріївна
 2. Берещук Максим Вікторович

та проголосувати одночасно по всьому складу наглядової ради. Визначити, що голова та члени наглядової ради будуть здійснювати свої повноваження на безоплатній основі та надати директорові товариства Берещуку В.О. повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради.

Інших пропозицій не надійшло.

 

Ставиться на голосування пропозиція про обрання наглядової ради  ВАТ «Гніванський кар’єр» в наступному складі:

Голова наглядової ради: Берещук Олена Павлівна.

Члени  наглядової ради: 1. Берещук Ніна Петрівна

 1. Романчук Галина Онуфріївна
 2. Берещук Максим Вікторович

Визначити, що голова та члени наглядової ради будуть здійснювати свої повноваження на безоплатній основі та надання директорові товариства Берещуку В.О. повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради.

 

За 11 – 9803307 голосів; проти  немає; утримався немає.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати наглядову раду ВАТ «Гніванський кар’єр» в наступному складі:

Голова наглядової ради: Берещук Олена Павлівна.

Члени  наглядової ради: 1. Берещук Ніна Петрівна

 1. Романчук Галина Онуфріївна
 2. Берещук Максим Вікторович

Визначити, що голова та члени наглядової ради товариства будуть здійснювати свої повноваження на безоплатній основі та надати директорові товариства Берещуку В.О. повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради.

 

 

Голова зборів                                                                      Берещук  Віктор Онуфрійович

 

Секретар зборів                                                                   Фурман Василь Миколайович