Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства.

Повне найменування товариства Відкрите акціонерне товариство «Гніванський кар`єр».

Місцезнаходження: 23310, Вінницька обл., Тиврівський р-н, м. Гнівань, вул. Леніна, 85.

Дата, час та місце  проведення загальних зборів: «24» квітня 2019 року о 12-00 годині за адресою: 23310, Вінницька обл., Тиврівський р-н, м. Гнівань, вул. Леніна, 85,   2-й поверх, зал засідань.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах: з 11-00 до 11-45год. у день та за місцем проведення зборів.

Дата  складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 18  квітня  2019р. станом на 24 годину.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерного Товариства та припинення її повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в кількості 3-х осіб,  персонально:

Голова лічильної комісії – Романчук Г.О.

Члени лічильної комісії: Сивак А.О. та Скиба В.М.

Після розгляду усіх питань порядку денного  загальних зборів акціонерного товариства повноваження членів лічильної комісії в кількості 3-х осіб,  персонально:

Голова лічильної комісії – Романчук Г.О.

Члени лічильної комісії: Сивак А.О. та Скиба В.М. . припинити.

 1. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерного Товариства та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Обрати  головою зборів  –  Голову правління Берещука  В. О. , секретарем загальних зборів  – Берещук О.П. Прийняти рішення з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити наступний порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів: з питань порядку денного проводити відкрите голосування з використанням бюлетенів.

Рішення загальних зборів з питань винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, окрім:

Рішення загальних зборів з питань винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Голосування з питанння №9 «Обрання членів наглядової ради Товариства.» та №12 «Обрання членів Ревізійної комісії» здійснюється в порядку кумулятивного голосування . При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді та/або в усній формі.

 1. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

 1. Розгляд Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт  Правління та річні  результати  діяльності  Товариства  за  2018 рік Роботу правління Товариства визнати задовільною. (звіт додається).

 1. Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за 2018 рік та висновки ревізійної комісії. Роботу ревізійної комісії визнати задовільною.

 1. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Річний звіт Товариства за 2018рік затвердити.

 1. Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: за результатами діяльності товариства за 2018 рік  отримано чистого прибутку 5 тис.грн..

 1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження  Наглядової ради Товариства в наступному складі: Голова наглядової ради – Берещук Олена Павлiвна, члени наглядової ради: Берещук Нiна Петрiвна, Бородаєвська Алла Юрiївна, Романчук Галина Онуфрiївна, Берещук Максим Вiкторович.

 1. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів наглядової ради – проект рішення по даному питанню чинним законодавством не передбачений.

 1. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, про визначення уповноваженої особи для підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення:Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради; члени наглядової ради здійснюють свої повноваження  на безоплатній основі.  Уповноважити на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Голову правлiнняа  Берещука Вiктора Онуфрiйовича.

 1. Про припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження ревізійної комісії в наступному складі: Голова ревізійної комісії – Колiснiченко Людмила Василiвна, Члени ревізійної комісії: Педоренко Людмила Iванiвна, Мiдяна Зоя Алiмовна.

12.Про обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.

Обрання членів ревізійної комісії – проект рішення по даному питанню чинним законодавством не передбачений.

13.Про виділення нового підприємства по розробці Витавського родовища кристалічних порід/мігматити,граніти і піроксенові гнейси/.

Проект рішення:Виділити нове підприємство по розробці Витавського родовища кристалічних порід/мігматити,граніти і піроксенові гнейси/.

14.Про виділення нового підприємства по розробці Соломірського родовища мігматитів.

.Проект рішення:Виділити нове підприємство по розробці Соломірського родовища мігматитів.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 131909 125374
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5354 5850
Запаси 60244 61064
Сумарна дебіторська заборгованість 13114 13190
Гроші та їх еквіваленти 594 775
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2923 -2929
Власний капітал 8651 8651
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 500 500
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення 125681 119152
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 5 9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10000000 10000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,0005 0,0009

Порядок ознайомлення  акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися  під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з  10-00 до 15-00 за адресою: 23310, Вінницька обл., Тиврівський р-н, м. Гнівань, вул. Леніна, 85,   2 -й поверх,  бухгалтерія, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Берещук  Віктор Онуфрійович.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб (12.03.2019 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів –10 000 000 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих  акцій станом на дату складання переліку осіб (12.03.2019 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 4699177 штук простих іменних акцV€Ѐй.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:  Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановлому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора .Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов’язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Для участі у річних загальних зборах акціонер має надати  паспорт, представник акціонера – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: karer.biz

Наглядова рада.

 

 

Титульний аркуш

 

24.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 3
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі – Положення).

 

Голова правлiння Берещук Вiктор Онуфрiйович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за 2018 рік

 

 1. Загальні відомості

 

 1. Повне найменування емітента: Вiдкрите акцiонерне товариство “Гнiванський кар’єр”
 2. Організаційно-правова форма: Відкрите акціонерне товариство
 3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00292385
 4. Місцезнаходження: 23310, Україна, Вінницька обл., Тиврiвський р-н, м. Гнiвань, вул. Ленiна, 85
 5. Міжміський код, телефон та факс: (04355) 3 39 42, (04355) 3 32 63
 6. Адреса електронної пошти: gn_karyer@ukrpost.ua
 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 16.04.2019, Рышення Наглядої ради емiтента
 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

 

 1. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку gnivan.pat.ua 24.04.2019
(адреса сторінки) (дата)

 

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X
1) інформація про органи управління X
2) інформація про посадових осіб емітента X
– інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
– інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
– інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) X
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X
2) інформація про розвиток емітента X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента X
– завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування X
– інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків X
4) звіт про корпоративне управління X
– власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X
– кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X
– інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги X
– інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X
– інформація про наглядову раду X
– інформація про виконавчий орган X
– опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент X
– перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента X
– інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента X
– порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X
– повноваження посадових осіб емітента X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників) X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру X
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:

В РIЧНОМУ ЗВIТI ТА В ЗМIСТI ВIДСУТНЯ IНФОРМАЦIЯ ТОВАРИСТВА ПРО:

 

3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб- емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб

4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря – не заповнювалась, так як на пiдприємствi вiдсутня посада корпоративного секретаря.

5. Iнформацiя про рейтингове агентство – не заповнювалась оскiльки товариство не користується послугами рейтингового агентства.

Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента – немає

7. Судовi справи емiтента

8. Штрафнi санкцiї емiтента

Обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента не має. Отримання згоди на вiдчуження власником цiнних паперiв вiд емiтента або iнших власникiв Статутом емiтента не передбачено.

iнформацiя про дивiденди – не виплачувались.

33. Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента – договори не укладались.

34. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом – договори не укладались.

35. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду – не виникала.

Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента – немає.

7. Судовi справи емiтента – немає.

8. Штрафнi санкцiї емiтента – немає.

iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення – вiдсутнi.

13. Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй – не вiдбувалось.

14. Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй – не вiдбувалось.

15. Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов’язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй – не вiдбувалось.

Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв – немає.

дивiденди не виплачувались.

 

 

10. Iнформацiя про дивiденди – не заповнювалась, так товариство за звiтний те попереднiй перiод дивiденди не нараховувало та не сплачувало.

12. Вiдомостi про цiннi папери емiтента: 2) iнформацiя про облiгацiї емiтента         3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом 4) iнформацiя про похiднi цiннi папери            5)  iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду – не заповнювалось у зв’язку з тим, що процентнi, дисконтнi, цiльовi облiгацiї та iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) не випускалися.  Товариство не здiйснює торгiвлю цiнними паперами на фондових бiржах. Намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржу не має.

Форма Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не заповнювалась у зв’язку з тим, що товариство не проводило викуп власних акцiй.

17.2 ) iнформацiя про облiгацiї емiтента, оскiльки облiгацiї не випускались.

17.3 ) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом , iншi цiннi папери не випускались.

17.4 iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не випускались.

17.5 Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв – борговi цiннi папери не випускались.

17.6. iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду, власнi акцiї не викупались.

18 Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передачi об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва) – не надається через вiдсутнiсть випуску цiльових облiгацi

19.Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента, у власновтi працiвникiв немає цiнних паперiв, крiм акцiй.

23.Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами, дивiденди не виплачувались.

24. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента: 4) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї  5)  iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї – не заповнювались так як вид дiяльностi товариства не пiдпадає пiд перелiк визначений Положенням НКЦПФР

25 iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв- правочинiв не було. 26iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв- правочинiв не було. 27 iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть – правочинiв не було.

31 Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) немає.

34 Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента. договори не укладали.

35 Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду – особлива iнформацiя протягом звiтного року не виникала.

Пункти 18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27 не заповнювались, так як товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та емiтентом сертифiкатiв ФОН.

30. Рiчна фiнансова звiтнiсть – Фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.

32. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)- не складається.

33. Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передачi об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва) – не надається через вiдсутнiсть випуску цiльових облiгацiй.

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

 1. Повне найменування

Вiдкрите акцiонерне товариство “Гнiванський кар’єр”

 1. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А00 №160994

 1. Дата проведення державної реєстрації

09.07.1998

 1. Територія (область)

Вінницька обл.

 1. Статутний капітал (грн)

500000

 1. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

 1. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

 1. Середня кількість працівників (осіб)

40

 1. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

08.11 – Добування декоративного та будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та глинистого сланцю

08.12 – Добування пiску, гравiю, глин i каолiну

09.90 – Надання допомiжних послуг у сферi добування iнших корисних копалин i розроблення кар’єрiв

 1. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ВФ КБ “ПриватБанк”

2) МФО банку

302689

3) Поточний рахунок

26003425253001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/в

5) МФО банку

д/в

6) Поточний рахунок

д/в

 

 1. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Орган державної влади, що видав ліцензію Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)
1 2 3 4 5
Видобування каменю 831 27.03.1997 Держкомгеологiї України 27.03.2046
Опис Товариство планує здiйснювати в подальшому лiцензiйну дiяльнiсть.

 

 1. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Основне виробництво на пiдприємствi складається iз бурової, буровибухiвного та  гiрничного цехiв.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв – 40 осiб.

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом – 2 особи.

Фонд оплати працi – 1525 тис. грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента не потребує пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв.

 

Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об’єднання,  зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання

Товариство не входить до будь-яких об’єднань пiдприємств.

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

ВАТ “Гнiванський Карєр” не проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами спiльної дiяльностi.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї Товариства протягом звiтного перiоду не надходило.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облiкова полiтика Товариства встановлює порядок органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку, визначає принципи, методи i процедури, що використовуються Товариством для складання та подання фiнансової звiтностi. Облiкова полiтика Товариства – документ, головною метою якого є загальна регламентацiя застосованих на практицi прийомiв та методiв бухгалтерського облiку, технологiй обробки облiкової iнформацiї та документообiгу. Облiкова полiтика Товариства будується у вiдповiдностi з чинним законодавством України, а саме: Законом України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, нормативними актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй України, основними принципами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, внутрiшнiми нормативними документами Товариства, що визначають порядок здiйснення бухгалтерських операцiй. Обрана Товариством облiкова полiтика: – забезпечує повноту та достовiрнiсть вiдображення операцiй в облiку; – визначає систему ведення бухгалтерського облiку; – закрiплює правила та процедури, прийнятi керiвництвом для ведення фiнансового, управлiнського та податкового облiку; – вiдображає особливостi органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку; – направлена на повне задоволення потреб управлiння Товариством; – сприяє виконанню повного обсягу фiнансово – господарських операцiй; – забезпечує встановлення контролю здiйснення цих операцiй; – встановлює правила документообiгу; –    затверджує ведення системи рахункiв i регiстрiв бухгалтерського облiку; – визначає технологiю обробки облiкової iнформацiї.  Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва формування певних суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, а також на суми активiв та зобов’язань, доходiв та витрат, що вiдображенi у звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Облiкова полiтика мiстить правила ведення бухгалтерського облiку, дотримання яких є обов’язковими. За цим документом затверджується методологiя вiдображення окремих бухгалтерських операцiй та особливостi органiзацiї бухгалтерського облiку. Облiкова полiтика Товариства базується на складових Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку: безперервностi дiяльностi, постiйностi правил бухгалтерського облiку, обачливостi, нарахування, окремого вiдображення активiв i зобов’язань, прийнятностi вхiдного балансу, прiорiтету змiсту над формою, оцiнюваннi, вiдкритостi,  суттєвостi, конфiденцiйностi. Товариство постiйно керується одними й тими ж правилами бухгалтерського облiку, крiм випадкiв iстотних змiн в дiяльностi або в правовiй базi. Методи облiку та оцiнки статей балансу, як правило, використовуються постiйно. Облiкова полiтика Товариства базується на основних принципах бухгалтерського облiку та дотримується таких основних критерiїв як: наступнiсть, тобто залишки на балансових та позабалансових рахунках на початок поточного звiтного перiоду повиннi вiдповiдати залишкам на кiнець попереднього перiоду; –     повнота вiдображення в бухгалтерському облiку всiх фактiв господарської дiяльностi; усi господарськi операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках бухгалтерського облiку без будь- яких виняткiв. Фiнансова звiтнiсть має мiстити всю iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй Товариства, яка може впливати на рiшення, що приймаються згiдно з нею; –            обачнiсть, застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки, вiдповiдно до яких активи та/або дохiд не завищуватимуться, а зобов’язання та/ або витрати – не занижуватимуться; –            прiоритет змiсту над формою, тобто вiдображення в бухгалтерському облiку та розкриття у звiтностi фактiв господарської дiяльностi виходячи не тiльки з правової норми, але i з економiчного змiсту фактiв та умов господарювання; –            несуперечнiсть, тобто тотожнiсть даних аналiтичного облiку оборотам та залишкам за рахунками синтетичного облiку на перше число кожного мiсяця, а також показникiв бухгалтерської звiтностi даним синтетичного та аналiтичного облiку; –            рацiональнiсть, тобто рацiональне та економiчне ведення бухгалтерського облiку, виходячи з умов господарської дiяльностi Товариства; –     вiдкритiсть, тобто фiнансовi звiти побудованi детально i чiтко, максимально зрозумiлi для користувачiв, достовiрно вiдображають господарськi операцiї, уникають двозначностi в вiдображеннi позицiї Товариства. Необхiднi пояснення надаються в додатках та пояснювальних записках до звiтiв; –         суттєвiсть – у фiнансових звiтах знаходить вiдображення вся iстотна iнформацiя, корисна для прийняття рiшень керiвництвом, iнвесторами, та iншими користувачами звiтностi; –     своєчаснiсть вiдображення фактiв господарської дiяльностi в бухгалтерському облiку; –            автономнiсть, тобто активи та зобов’язання Товариства повиннi бути вiдокремленi вiд активiв та зобов’язань власникiв Товариства або iнших пiдприємств; – безперервнiсть, тобто оцiнка активiв здiйснюється, виходячи з припущення, що дiяльнiсть Товариства продовжуватиметься в неосяжному майбутньому; –         нарахування та вiдповiднiсть доходiв та витрат для визначення фiнансового результату звiтного перiоду потрiбно порiвняти доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для отримання цих доходiв. Доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi в момент їх виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв. Доходи – це збiльшення економiчних вигод протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або зменшення зобов’язань, результатом чого є збiльшення капiталу, за винятком його збiльшення, пов’язаного з внесками акцiонерiв. Витрати – це зменшення економiчних вигод протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або виникнення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капiталу i не є розподiленням мiж акцiонерами. Власний капiтал – це залишкова частина в активах Товариства пiсля вирахування всiх зобов’язань. Принцип нарахування застосовується Товариством при наявностi таких умов: – фiнансовий результат операцiї можливо розрахувати за даними пiдтверджуючих документiв (угод, актiв, накладних); – доходи або витрати вiдповiдають виникненню реальної заборгованостi, якщо заборгованiсть виникла за активом балансу – нараховуються доходи, за пасивом балансу – нараховуються витрати. Якщо через вiдсутнiсть даних неможливо визначити точну суму доходiв (витрат) в останнi днi мiсяця, не врахованi суми враховуються в наступному мiсяцi. Товариство враховує доходи вiд реалiзованої продукцiї, наданих послуг та виконаних робiт у розмiрi витрат, пов’язаних iз реалiзацiєю цiєї продукцiї, наданням таких послуг, та виконанням таких робiт, якщо є впевненiсть в отриманнi цих доходiв. Якщо такої впевненостi немає, враховуються тiльки витрати. Доходи за цими операцiями будуть проведенi при їх фактичному отриманнi; –            послiдовнiсть – постiйне (iз року в рiк) застосування обраної облiкової полiтики; –         iсторична (фактична ) собiвартiсть, тобто активи та зобов’язання облiковуються, як правило, за вартiстю їх придбання чи виникнення.   Основними складовими облiкової полiтики Товариства є: –            внутрiшнiй план аналiтичних рахункiв бухгалтерського облiку Товариства; – iншi чиннi внутрiшнi нормативнi акти в частинi органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку, документообiгу та контролю господарських операцiй. Облiкова полiтика в Товариствi застосовується до подiй та операцiй з часу їх виникнення. Актив враховується в балансi, коли є ймовiрнiсть надходження майбутнiх економiчних вигод для Товариства i актив має собiвартiсть або вартiсть, яка може бути достовiрно обчислена. Зобов’язання – це теперiшня заборгованiсть, що виникає внаслiдок минулих подiй, вiд погашення якої очiкується вибуття ресурсiв Товариства. Активи i зобов’язання Товариства оцiнюються i вiдображаються в облiку з достатньою мiрою обережностi з метою уникнення можливостi перенесення iснуючих фiнансових ризикiв на наступнi звiтнi перiоди. Тому методи оцiнки активiв та зобов’язань базуються на головних принципах Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Через оцiнку активiв та зобов’язань надходить iнформацiя про загальну вартiсть майна Товариства, його зобов’язань, про вартiсть окремих статей балансу. Не пiдлягає оцiнцi готiвка та стандартнi зобов’язання.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

ВАТ “Гнiванський кар’єр” спецiалiзується на добуваннi нерудних будiвельних матерiалiв  та будiвництвi житлових будинкiв. Будiвельнi матерiали є необхiдними при будiвництвi i ремонтi дорiг, залiзнодорожних полотен, будiвництвi житлових будинкiв. Це дає змогу нашому пiдприємству можливiсть знайти ринки збуту продукцiї i розраховуватись вчасно за електроенергiю, паливно-мастильнi матерiали, запчастини i т.д.  На ритмiчнiсть роботи пiдприємства сезоннiсть не впливає. Для збiльшення обсягiв виробництва нерудних будiвельних матерiалiв наявнiсть виробничих потужностей є необхiдна стабiльнiсть постачання електроенергiї, а також ринок збуту. Основною причиною, що стримує рiст виробництва продукцiї промисловостi є досить велике податкове навантаження на платникiв податкiв. Це в свою чергу призвело до вимивання обiгових коштiв, припинення рiзноманiтних форм залiкiв, бартеру, а також витоку значної частини капiталу в тiнь. Податкове законодавство потребує досить докорiнних змiн в площинi його спрощення, зниження абсолютної величини податкового навантаження Такi змiни приведуть до вiдродження нацiональної економiки. Також потребують докорiнних змiн основнi засоби виробництва, так як деякi з них давно амортизованi, а в цiлому всi основнi засоби амортизованi на 50%. Але поки що не вистачає коштiв для їх придбання.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Облiк основних засобiв ведеться Товариством на рахунку 10 “Основнi засоби”. Данi аналiтичного облiку по вищезазначеному рахунку вiдповiдають даним синтетичного облiку. Для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкуються за групами згiдно з МСБО 16 “Основнi засоби”. Одиницею облiку основних засобiв є об’єкт основних засобiв. Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс Товариства за первинною вартiстю.  Нарахування амортизацiї в облiку здiйснюється по кожному об’єкту прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання об’єкта, який визначається при введенi його в експлуатацiю (оприбуткуваннi на баланс). Згiдно з даними бухгалтерського облiку та балансу Товариства станом на 31.12.2018 року первiсна вартiсть основних фондiв становить 36233  тис. грн., залишкова вартiсть основних фондiв становить 3848 тис. грн. Iнвестицiйну нерухомiсть Товариство оцiнює та вiдображає в бухгалтерському облiку за первiсною вартiстю згiдно з МСБО 40 “Iнвестицiйна нерухомiсть”. Нарахування амортизацiї в облiку здiйснюється по кожному об’єкту прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання об’єкта, який визначається при введенi його в експлуатацiю (оприбуткуваннi на баланс).   Згiдно з даними бухгалтерського облiку та балансу Товариства станом на 31.12.2018 року первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi становить 8 463 тис. грн., залишкова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi становить 1506 тис. грн .

 

Основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби – це необоротнi активи у матерiальнiй формi, якi утримуються Товариством з метою використання їх в процесi своєї дiяльностi, пiд час продажу товарiв (робiт), надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних функцiй. До основних засобiв Товариства вiдносяться предмети, строк корисного використання яких перевищує один рiк i вартiсть яких за одиницю або комплект становить 6,0 тис. грн. i бiльше. Придбанi основнi засоби, iншi необоротнi матерiальнi активи оцiнюються за первiсною вартiстю, яка визначається як фактична собiвартiсть у сумi грошових коштiв справедливої вартостi iнших активiв, сплачених (переданих), витрачених на придбання (створення) основних засобiв. Змiна первiсної вартостi допускається лише у випадках полiпшення – добудови, дообладнання, реконструкцiї (з вiдображенням витрат за вiдповiдними рахунками капiтальних iнвестицiй), часткової лiквiдацiї об’єкта або його переоцiнки. Завершенi витрати для полiпшення об’єкта основних засобiв – на добудову, реконструкцiю, модернiзацiю основних засобiв вiдносяться на збiльшення їх вартостi. Вартiсть робiт, здiйснених для пiдтримання об’єкту в придатному для використання станi та одержання первiсно визначеної суми майбутнiх вигод вiд його використання, та витрати з технiчного обслуговування, не впливають на балансову вартiсть об’єкту та вiдносяться на витрати. Строки корисного використання основних засобiв в Товариствi залежать вiд складу основних засобiв.  Амортизацiя грунтується на таких строках корисного використання:  Будiвлi ти споруди, передавальнi пристрої  10-20 рокiв     Транспортнi засоби     5 рокiв Машини та виробниче обладнання    2-5 рокiв Iнструменти, прилади та iнвентар    4 роки Iншi основнi засоби 12 рокiв Земля   не амортизується. У звiтному роцi очiкуванi строки корисного використання та норми амортизацiї основних засобiв переглядалися та внаслiдок перегляду не змiнювалися. Нарахування амортизацiї в облiку здiйснюється по кожному об’єкту прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання об’єкта, який визначається при введеннi його в експлуатацiю (оприбуткуваннi на баланс) i призупиняється на перiод реконструкцiї, модернiзацiї, добудови, дообладнання та консервацiї. Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, наступного за тим, в якому об’єкт основних засобiв став придатним для корисного використання (тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан у якому вiн придатний до експлуатацiї). Амортизацiю об’єкта основного засобу слiд припиняти на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату з якої цей актив класифiкують, як утримуваний для продажу або на дату, з якої припиняють визнання цього активу. Переоцiнка необоротних активiв у звiтному роцi Товариством  не проводилась. Основнi засоби товариства знаходяться за його мiсцезнаходженням. Екологiчнi питання значно не позначаються на використаннi активiв пiдприємства.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Протягом звiтного року Товариство отримало збиток в сумi 370 тис. грн., що в свою чергу негативно вплинуло на показники лiквiдностi, платоспроможностi та фiнансування.  Товариство є юридичною особою приватного права з дати його державної реєстрацiї у встановленому порядку, надiляється цивiльною правоздатнiстю i дiєздатнiстю, може бути вiдповiдачем та позивачем у судi, самостiйно вiдповiдає за своїми зобов’язаннями усiм належним йому майном, на яке згiдно з чинним законодавством може бути звернено стягнення. Основним видом дiяльностi ВАТ “Гнiванський карє’р” є видобування та реалiзацiя декоративного та будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та глинистого сланцю, пiску, гравiю, глини i каолiну.  Товариство при здiйсненнi фiнансово-господарської дiяльностi керується чинним законодавством України, зокрема Законом України “Про цiннi папери та фондовий ринок”, Цивiльним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”,  iншими законодавчими актами, в тому числi  нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Вiдповiдно обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi емiтента – товариство веде свою дiяльнiсть виключно за рахунок власних коштiв на основi самофiнансування та самоокупностi.

Достатнiсть  робочого капiталу для поточних потреб – для успiшної дiяльностi товариства власних обiгових коштiв недостатньо.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених але не виконаних договорiв на кiнець 2016 року немає.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Пiдприємство планує розгорнути сферу дiяльностi допомiжного виробництва за рахунок впровадження нових тем та виробництва будiвельних матерiалiв.  ;

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

У звiтному перiодi товариство не проводило дослiджень та розробок.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Коефiцiєнт покриття характеризує спiввiдношення оборотних активiв i поточних зо-бов’язань. Для нормального функцiонування пiдприємства цей показник має бути бi-льшим за одиницю, i цей  показник  бiльше  одиницi , i має  тенденцiю  зменшення  (порiвняно з минулим роком) Орiєнтовне значення показника пiдприємство встанов-лює самостiйно. Воно залежатиме вiд щоденної потреби пiдприємства у вiльних гро-шових ресурсах.

Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi на вiдмiну вiд попереднього показника, враховує якiсть оборотних активiв i є бiльш суворим показником лiквiдностi, оскiльки при його розрахунку враховуються найбiльш лiквiднi поточнi активи (запаси не враховуються). Якщо, коефiцiєнт швидкої лiквiдностi дорiвнює 0,25 (менше 1), то це означає, що на кожну гривню поточної заборгованостi пiдприємство має 0,25 грн. лiквiдних активiв. Це є достатнiм показником за мiрками бiльшостi галузей.

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (платоспроможностi). Вiн є найбiльш жорст-ким критерiєм лiквiдностi пiдприємства i показує, яку частину короткострокових зобо-в’язань можна за необхiдностi погасити негайно.

Чистий оборотний капiтал необхiдний для пiдтримки фiнансової стiйкостi пiдприємства, оскiльки перевищення оборотних коштiв над короткостроковими зобов’язаннями означає, що пiдприємство не лише може погасити свої короткостроковi зобов’язання, але i має резерви для розширення дiяльностi.

Оптимальна сума чистого оборотного капiталу залежить вiд особливостей дiяльностi компанiї, зокрема вiд її масштабiв, об’ємiв реалiзацiї, швидкостi оборотностi матерiа-льних запасiв i дебiторської заборгованостi. Недолiк оборотного капiталу свiдчить про нездатнiсть пiдприємства своєчасно погасити короткостроковi зобов’язання.

Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) розраховується як вiдношення власно-го капiталу до пiдсумку балансу i показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих в його дiяльнiсть. Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi То-вариства на 31.12.17 р. становить 0,07 це менше нормативного значення, тому пiдп-риємство не є платоспроможним.

Коефiцiєнт фiнансування розраховується як спiввiдношення залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв. Коефiцiєнт фi-нансування показує скiльки позикових коштiв припадає на 1 грн. власних.

Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу показує, яка частина власного капiта-лу використовується для фiнансування поточної дiяльностi, тобто вкладена в оборо-тнi кошти, а яка – капiталiзована. Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу розра-ховується як вiдношення чистого оборотного капiталу до власного капiталу.

Економiчна оцiнка платоспроможностi та фiнансової стiйкостi ВАТ “ГНIВАНСЬКИЙ КАР’ЄР” виконана  на пiдставi розрахункiв системи показникiв на базi Балансу (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2017 року.

 

 

 1. Інформація про органи управління
Орган управління Структура Персональний склад
Загальнi збори акцiонерiв .Загальнi збори акцiонерiв .Загальнi збори акцiонерiв
Наглядова рада Товариства Наглядова рада Товариства:

Голова наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради

Голова наглядової ради – Берещук Олена Павлiвна

Члени Наглядової ради –  1.Берещук Нiна Петрiвна      2.Бородаєвська Алла Юрiївна       3.Романчук Галина Онуфрiївна   4.Берещук Максим Вiкторович

 

Виконавчий орган: одноособовий – Директор директор директор Берещук В.О.

 

 1. Інформація про посадових осіб емітента
 2. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Директор

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Берещук Вiктор Онуфрiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1960

5) Освіта

вища, Днiпропетровський гiрничний iнститут.

6) Стаж роботи (років)

30

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Попередня посада – ВАТ “Гнiванський кар’єр”, головний iнженер.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.07.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки директора полягають у керуваннi дiяльнiстю виконавчого органу Товариства, без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї визначеної Статутом Товариства. Отримує винагороду вiдповiдно до штатного розпису. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: ВАТ “Гнiванський кар’єр”, головний iнженер. Загальний таж  роботи –  35 рокiв. Займає посаду директора ВАТ “Сабарiвський кар’єр”, м. Вiнниця, вул. Карбишева, 55. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Нарахована заробiтна плата за звiтнiй перiод складає 68753 грн.

Призначений на посаду директора згiдно рiшення Наглядової ради 22.07.2018 року, протокол №1 вiд 22.07.2018 р.

 

1) Посада

Заступник голови правлiння

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фурман Василь Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1957

5) Освіта

вища, Вiнницький медичний iнститут

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Попередня посада – Гнiванська лiкарня, педiатр.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2001, обрано невизначено

9) Опис

В звiтному перiодi змiн щодо посадової особи не вiдбувалось. Як заступник голови правлiння виконує обов’язки голови правлiння у разi його вiдсутностi, як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно до Статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду за займану посаду винагороди не отримував. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв:Гнiванська лiкарня, педiатр. Загальний стаж роботи – 39 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Заробiтна плата не нараховувалась, виплата винагороди установчими документами не передбачена. Займає посаду Заступник Директра по маркетингу ТОВ “Гнiванський гранiтний кар’єр”, вiнницька область, м. Гнiвань, вул. Ленiна, 85.

 

1) Посада

Член Правлiння

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Черниш Микола Павлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1941

5) Освіта

с/спецiальна, Вiнницький кооперативний технiкум

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Попередня посада – ВАТ “Гнiванський кар’єр”, головний бухгалтер, пенсiонер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2001, обрано невизначено

9) Опис

В звiтному перiодi змiн щодо посадової особи не вiдбувалось. Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно до Статуту Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: ВАТ “Гнiванський кар’єр”, головний бухгалтер. Загальний стаж  роботи – 46 роки. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає, пенсiонер. Заробiтна плата не нараховувалась, виплата винагороди установчими документами не передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.;

 

1) Посада

Член Правлiння

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сивак Анатолiй Олексiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1959

5) Освіта

вища, Вiнницький полiтехнiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Попередня посада – Гнiванське ПТУ-12, викладач.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2001, обрано невизначено

9) Опис

В звiтному перiодi змiн щодо посадової особи не вiдбувалось. Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно до Статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду за займану посаду винагороди не отримував. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Гнiванське ПТУ-12, викладач. Загальний стаж роботи – 37 рокiвЗаробiтна плата не нараховувалась, виплата винагороди установчими документами не передбачена. Займає посаду Головний iнженер ТОВ “Гнiванський гранiтний кар’єр”, вiнницька область, м. Гнiвань, вул. Ленiна, 85. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає;

 

1) Посада

Член Правлiння

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Берещук Олександр Вiкторович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1989

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

9

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Студент

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.07.2008, обрано 5

9) Опис

В звiтному перiодi змiн щодо посадової особи не вiдбувалось. Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно до Статуту Товариства. Стаж керiвної роботи – 6 рокiвIншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: студентка. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Як Член правлiння – заробiтна плата не нараховувалась, виплата винагороди установчими документами не передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 10  рокiв.

 

1) Посада

Голова наглядової ради, акцiонер

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Берещук Олена Павлiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1960

5) Освіта

вища, Одеський технологiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)

33

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Попередня посада – СТ “Оксамит” – директор.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2015, обрано 3

9) Опис

Повноваження та обов`язки голови наглядової ради полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю контролюючого органу Товариства, який в свою чергу здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до Статуту Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: СТ “Оксамит” – директор. Загальний стаж роботи – 36 рокiвЗаробiтна плата не нараховувалась, виплата винагороди установчими документами не передбачена. Займає посаду голови правлiння Споживчого товариства “Оксамит”, яке знаходиться за адресою: м.Гнiвань, вул. Жовтнева, 4. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає;

В звiтному перiодi змiн щодо посадової особи не було.

 

1) Посада

Члена Наглядової ради, акцiонер

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Берещук Нiна Петрiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1934

5) Освіта

середня-спецiальна

6) Стаж роботи (років)

38

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

пенсiонерка

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2015, обрано 3

9) Опис

Член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства. В iнших пiдприємствах та державних органах по сумiсництву посади не займає. Крiм заробiтної плати встановленої штатним розкладом iнших винагород  та доходiв не отримує.

В звiтному перiодi змiн щодо посадової особи не було.

 

1) Посада

Член наглядової ради, акцiонер

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бородаєвська Алла Юрiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1959

5) Освіта

с/спецiальна, Кам.-Подiльський iндустрiальний технiкум.

6) Стаж роботи (років)

13

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Попередня посада – ВАТ “Гнiванський кар’єр”, бухгалтер.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2015, обрано 3

9) Опис

Повноваження та обов`язки Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до Статуту Товариства.  Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: ВАТ “Гнiванський кар’єр”, бухгалтер. Загальний стаж роботи  – 41 рiкЗаробiтна плата не нараховувалась, виплата винагороди установчими документами не передбачена. Займає посаду Бухгалтер ТОВ “Гнiванський гранiтний кар’єр”, вiнницька область, м. Гнiвань, вул. Ленiна, 85. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає

В звiтному перiодi змiн щодо посадової особи не було.

 

1) Посада

Член наглядової ради, акцiонер

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Романчук Галина Онуфрiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1955

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

20

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Попередня посада начальник дiльницi сiльськогосподарських культур.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2015, обрано 3

9) Опис

Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до Статуту Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв:  начальник дiльницi сiльськогосподарських культур. Загальний стаж  роботи – 39 рокiв. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає, пенсiонер. Заробiтна плата не нараховувалась, виплата винагороди установчими документами не передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.;В звiтному перiодi змiн щодо посадової особи:

В звiтному перiодi змiн щодо посадової особи не було.

 

1) Посада

Член наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Берещук Максим Вiкторович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1985

5) Освіта

с/спецiальна,

6) Стаж роботи (років)

6

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Попередня посад: майстер Сабарiвської дiльницi.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2015, обрано 3

9) Опис

В звiтному перiодi змiн щодо посадової особи не вiдбувалось. Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до Статуту Товариства. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв:  майстер Сабарiвської дiльницi. Загальний стаж роботи  – 10 рокiв. Заробiтна плата не нараховувалась, виплата винагороди установчими документами не передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

В звiтному перiодi змiн щодо посадової особи не було.

 

1) Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Колiснiченко  Людмила Василiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1952

5) Освіта

вища.

6) Стаж роботи (років)

15

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Попередня посада – економiст, член ревiзiйної комiсiї ВАТ “Гнiванський кар’єр”.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2015, обрано 3

9) Опис

Повноваження та обов`язки голови ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю ревiзiйного органу Товариства, який в свою чергу контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть правлiння товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйного комiсiї, вiдповiдно до Статуту Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв:економiст, член ревiзiйної комiсiї ВАТ “Гнiванський кар’єр”. Загальний стаж  роботи – 44 роки. Заробiтна плата не нараховувалась, виплата винагороди установчими документами не передбачена. Займає посаду Бухгалтер ТОВ “Гнiванський гранiтний кар’єр”, Вiнницька область, м. Гнiвань, вул. Ленiна, 85. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

В звiтному перiодi змiн щодо посадової особи небуло.

 

1) Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Педоренко Людмила Iванiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1953

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

40

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ Гнiванський гранiтний кар”єр

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2015, обрано 3

9) Опис

Член ревiзiйної комiсiї має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до статуту Товариства. В iнших пiдприємствах та державних органах по сумiсництву посади не займає. Крiм заробiтної плати встановленої штатним розкладом iнших винагород  та доходiв не отримує.

В звiтному перiодi змiн щодо посадової особи не було.

 

1) Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мiдяна Зоя Алiмовна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1961

5) Освіта

середня-спецiальна

6) Стаж роботи (років)

33

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ Гнiванський гранiтний кар”єр, нач.вiддiлу кадрiв.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2015, обрано 3

9) Опис

Член ревiзiйної комiсiї має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до статуту Товариства. В iнших пiдприємствах та державних органах по сумiсництву посади не займає. Крiм заробiтної плати встановленої штатним розкладом iнших винагород  та доходiв не отримує.

В звiтному перiодi змiн щодо посадової особи не було.

 

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Осiковська Алiна Володимирiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1964

5) Освіта

вища.

6) Стаж роботи (років)

8

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Попередня посада – бухгалтер ВАТ “Гнiванський кар’єр”.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.02.2008, обрано невизначено

9) Опис

В звiтному перiодi змiн щодо посадової особи не вiдбувалось. Повноваження та обов`язки головного бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документообiгу i взаємопов`язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: бухгалтер ВАТ “Гнiванський кар’єр”. Загальний стаж роботи – 30 рокiв. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Нарахована заробiтна плата за звiтнiй перiод складає 28389  грн., з них як Член правлiння – заробiтна плата не нараховувалась, виплата винагороди установчими документами не передбачена; як Головний бухгалтер ВАТ “Гнiванський кар’єр” –  28389  грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

 

 1. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Привілейо-вані іменні
1 2 3 4 5 6 7
Директор Берещук Вiктор Онуфрiйович 4 676 221 46,76221 4 676 221 0
Заступник голови правлiння Фурман Василь Миколайович 420 0,0042 420 0
Член Правлiння Черниш Микола Павлович 175 0,00175 175 0
Член Правлiння Сивак Анатолiй Олексiйович 210 0,0021 210 0
Член Правлiння Берещук Олександр Вiкторович 210 0,0021 210 0
Голова наглядової ради, акцiонер Берещук Олена Павлiвна 210 0,0021 210 0
Члена Наглядової ради, акцiонер Берещук Нiна Петрiвна 2 550 210 25,5021 2 550 210 0
Член наглядової ради, акцiонер Бородаєвська Алла Юрiївна 315 0,00315 315 0
Член наглядової ради, акцiонер Романчук Галина Онуфрiївна 2 550 000 25,5 2 550 000 0
Член наглядової ради Берещук Максим Вiкторович 0 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Колiснiченко  Людмила Василiвна 315 0,00315 315 0
Член Ревiзiйної комiсiї Педоренко Людмила Iванiвна 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Мiдяна Зоя Алiмовна 0 0 0 0
Головний бухгалтер Осiковська Алiна Володимирiвна 315 0,00315 315 0
Усього 9 778 601 97,78601 9 778 601 0

 

 

 1. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА КОРПОРАЦIЯ ПРОМИСЛОВОСТI БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ “УКРБУДМАТЕРIАЛИ” 00010240 04053, Україна, – р-н, М.КИЇВ, ВУЛ.АРТЕМА, 73 0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Основною стратегiєю Товариства на поточний рiк є стабiлiзацiя фiнансового стану. В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд законодавчих змiн, вона пов’язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства.

 

 1. Інформація про розвиток емітента

ВIДКРИТОГЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ГНIВАНСЬКИЙ КАР’ЄР”, (Далi Товариство) iдентифiкацiйний номер 00292385, засновано згiдно рiшення Державної корпорацiї “УКРБУДМАТЕРIАЛИ” вiд 19 травня 1994 року № 97 шляхом перетворення державного пiдприємства ” ГНIВАНСЬКИЙ КАР’ЄР” у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України вiд 15 червня 1993 року “Про корпоратизацiю державних пiдприємств ” .

Найменування Товариства:

Повне найменування Товариства українською мовою: ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ” ГНIВАНСЬКИЙ КАР’ЄР “;

Повне найменування Товариства росiйською мовою: ОТКРИТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ” ГНИВАНСКИЙ КАР’ЕР “;

Скорочене найменування Товариства українською мовою: ВАТ ” ГНIВАНСЬКИЙ КАР’ЄР “;

Скорочене найменування Товариства росiйською мовою: ОАО ” ГНIВАНСЬКИЙ КАР’ЕР “.

. Строк дiяльностi Товариства – необмежений.

Органiзацiйно – правова форма: акцiонерне товариство

. Тип акцiонерного Товариства – вiдкрите.

Мiсцезнаходження i юридична адреса Товариства: Україна 23310, Вiнницька область, Тиврiвський район,  Гнiвань, вул. Соборна, 85.

 

За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу становила 40 осiб. Рiвень квалiфiкацiї працiвникiв товариства дозволяє здiйснювати операцiйну поточну дiяльнiсть у виконаннi договорних зобов”язань. Товариство не входить до будь-яких об’єднань пiдприємств: ассоцiацiю, корпорацiю, консорцiум, концерн, iншi об’єднання за галузевим, територiальним та iншими принципами. Фiлiї, дочiрнi пiдприємства не створювались.                                                                                                                  Товариство є пiдприємницьким, що створене з метою найбiльш ефективного використання власного майна шляхом запровадження сучасних технологiй, форм органiзацiї виробництва, залучення iнвестицiй (в тому числi iноземних) для одержання прибутку i наступного його розподiлу вiдповiдно до рiшення загальних зборiв Акцiонерiв.

Предметом дiяльностi Товариства є:

–           видобування каменю для будiвництва, переробка нерудних будiвельних матерiалiв та iнших корисних копалин;

–           виробництво та реалiзацiя виробiв iз каменю, облицювальної плитки з гранiту, ритуальних виробiв;

–           виробництво залiзобетону;

–           виробництво асфальту;

–           вироблення та реалiзацiя виробiв з металу, пластмас, пластику;

–           капiтальний, поточний  i заявочний ремонт, технiчне обслуговування, дiагностика та експертна оцiнка технiчного стану сiльськогосподарської технiки, вантажних та легкових автомобiлiв, агрегатiв, вузлiв, пристроїв, електромеханiчного обладнання, будiвельної, обчислювальної, побутової та iншої технiки;

–           вироблення та реалiзацiя пристроїв, причiпного та навiсного обладнання до технiчних засобiв, запасних частин, вузлiв, iнших пристроїв, що належать пiдприємствам, органiзацiям, населенню, розробка i виготовлення обладнання для технiчного обслуговування та ремонту транспортних засобiв та товарiв широкого вжитку;

–           ремонт, монтаж, технiчне обслуговування та пусконалагоджувальнi роботи електрообладнання, побутової технiки в тому числi перемотування електродвигунiв;

–           застосування прогресивних форм i методiв органiзацiї виробництва та впровадження досягнень науково-технiчного прогресу;

 

–           виготовлення та реалiзацiя авторських зразкiв запчастин, тощо, та iнших товарiв народного споживання;

–           органiзацiя пiдготовки виробництва, здiйснення технiчного переозброєння дiючих та створення нових потужностей, проведення будiвельно-монтажних, ремонтних та реставрацiйних робiт в промисловостi та житлi;

–           вивчення кон’юктури товарних ринкiв, потреб юридичних та фiзичних осiб в товарах широкого вжитку, iншої продукцiї i послугах та, при можливостi, їх виготовлення та реалiзацiя;

–           реалiзацiя продукцiї та товарiв через торгiвельну мережу, товарнi бiржi, посередникiв та iнших споживачiв;

–           виробництво, заготiвля, зберiгання, переробка i реалiзацiя сiльськогосподарської продукцiї (рiльництва, рибництва, бджiльництва та iнше);

–           надання транспортних послуг суб’єктам пiдприємницької дiяльностi, юридичним та фiзичним особам для перевезення вантажiв;

–           забезпечення поставок нових вузлiв, деталей, агрегатiв i т.д. замовникам;

–           проведення всiх форм рекламних заходiв, органiзацiя виставок, аукцiонiв, випуск та реалiзацiя буклетiв, плакатiв, брошур, учбово-наукових посiбникiв та iншої друкованої продукцiї, тощо;

–           надання на договiрних засадах посередницьких, iнформацiйних, консультацiйних та комерцiйних послуг юридичним та фiзичним особам в придбаннi матерiалiв, устаткування, сировини, комплектуючих та напiвфабрикатiв, виготовлення iнших непрофiльних робiт, що забезпечують отримання прибутку;

–           купiвля та реалiзацiя на внутрiшньому та зовнiшньому ринках запчастин, продукцiї, товарiв, комплектуючих, напiвфабрикатiв та технологiй, а також транспортних засобiв;

–           ведення торгiвельно-закупiвельної дiяльностi, виробництво, придбання, переробка та реалiзацiя сировини та матерiалiв, в т.ч. промислової та сiльськогосподарської продукцiї;

–           виробництво будiвельних матерiалiв, виконання проектних та будiвельно-монтажних робiт, будiвництво, ремонт та реставрацiя примiщень, будiвель, в т.ч. житлових об’єктiв соцiального, побутового, культурного та виробничого призначення;

–           органiзацiя мережi оптової та роздрiбної торгiвлi, будiвництво та органiзацiя магазинiв, Ларкiв, кiоскiв, виїзної торгiвлi та iнших об’єктiв  обслуговування населення;

–           органiзацiя мережi громадського харчування з вiдкриттям кафе, їдалень, ресторанiв, барiв, органiзацiя туризму, вiдпочинку i оздоровлення, надання готельних та iнших видiв сервiсного обслуговування;ї

–           створення автозаправних станцiй, автостоянок, кемпiнгiв та їх експлуатацiя;

–           збирання, заготiвля, купiвля та реалiзацiя брухту та вiдходiв кольорових та чорних металiв;

–           виготовлення та реалiзацiя продуктiв харчування, тощо;

–           виготовлення та реалiзацiя горiлчаних, лiкерних, коньячних виробiв, пива, вина, тощо;

–           торгiвля алкогольними напоями та тютюновими виробами;

–           купiвля, продаж, оренда i здача в оренду будiвель, примiщень, обладнання та iншого нерухомого майна;

–           органiзацiя навчання кадрiв, в тому числi обслуговуючого персоналу, участь i проведення нарад, конференцiй, семiнарiв, стажування на пiдприємствах, органiзацiях України та за її межами;

–           товарообмiннi (бартернi) операцiї, в тому числi, зовнiшньоекономiчнi;

–           фiнансове забезпечення дiяльностi Товариства за рахунок випуску власних цiнних паперiв, купiвля та продаж цiнних паперiв, iнших емiтентiв, купiвля та продаж iноземної валюти;

–           здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

–           благодiйнiсть та спонсорство;

–           виконання мобiлiзацiйних завдань на вимогу Мiнiстерства оборони України;

–           виготовлення цегли, черепицi, iнших будiвельних матерiалiв з випаленої цегли та їх оптова та роздрiбна реалiзацiя;

–           розбирання та знесення будiвель, землянi та вибуховi роботи;

–           виробництво вибухових матерiалiв;

–           розвiдувальне бурiння, перевезення вибухових матерiалiв;

–           iншi види дiяльностi не забороненi законодавством України.

Дiяльнiсть, що вимагає наявностi лiцензiї чи iншого дозволу державних органiв,

здiйснюється  Товариством тiльки на пiдставi  лiцензiй чи дозволiв, отриманих у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

 

 1. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Емiтентом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов’язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Емiтента вiдсутнiй. зокрема iнформацiя про:

а) завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування – Завдань та полiтики Товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками немає.

б) схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв – Товариство не має схильностi до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.

 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування – Завдань та полiтики Товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками немає.

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв – Товариство не має схильностi до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.

 

 1. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

емiтент не застосовує кодекси корпоративного управлiння фондової бiржi, об’єднання юридичних осiб або iнших кодексiв корпоративного управлiння;

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

емiтент не застосовує кодекси корпоративного управлiння

емiтент не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги.

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Товариство застосовує практику корпоративного управлiння, що визначена чинним законодавством України, та не порушує загальноприйнятi норми та принципи корпоративного управлiння.

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

емiтент не застосовує кодекси корпоративного управлiння .Товариство застосовує практику корпоративного управлiння, що визначена чинним законодавством України, та не порушує загальноприйнятi норми та принципи корпоративного управлiння.

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів чергові позачергові
X
Дата проведення 26.04.2018
Кворум зборів 100
Опис В звiтному перiодi  26 квiтня 2018 року вiдбулися черговi загальнi збори акцiонерiв.:

Порядок денний (перелiк питань, що виносяться на голосування):

1.Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерного Товариства та припинення її повноважень.

2.Обрання Голови i Секретаря Загальних зборiв акцiонерного Товариства та прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.

3.Розгляд Звiту Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Наглядової ради.

4.Розгляд Звiту Правлiння та рiчних результатiв дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Правлiння та рiчних результатiв дiяльностi Товариства.

5.Розгляд Звiту (висновкiв) Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту (висновкiв) Ревiзiйної комiсiї.

6.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк.

7.Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв (покриття збиткiв) Товариства за 2017 рiк.

8.Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.

9.Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.

10.Про затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, про визначення уповноваженої особи для пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.

11. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної Комiсiї Товариства.

12.Про обрання членiв Ревiзiйної Комiсiї Товариства.

До обрання  загальними зборами лiчильної комiсiї, надати виконання повноважень тимчасової лiчильної комiсiї реєстрацiйнiй комiсiї, склад якої затверджено наглядовою радою.

13.Про видiлення нового пiдприємства по розробцi Витавського родовища кристалiчних порiд/мiгматити,гранiти i пiроксеновi гнейси/.

14.Про видiлення нового пiдприємства по розробцi Соломiрського родовища мiгматитiв.

Розгляд питань порядку денного:

1.. Ухвалили:

обрати лiчильну комiсiю в кiлькостi 3-х осiб,   персонально:

Голова лiчильної комiсiї –  Романчук Г.О.

Члени лiчильної комiсiї: Сивак А.О. та Скиба В.М.. Пiсля розгляду усiх питань порядку денного  загальних зборiв акцiонерного товариства повноваження членiв лiчильної комiсiї в кiлькостi 3-х осiб,  персонально: Голова лiчильної комiсiї – Романчук Г.О.

Члени лiчильної комiсiї: Сивак А.О. та Скиба В.М.припинити.

2. Рiшення прийнято одноголосно.

обрати  головою зборiв  –  Голову правлiння Берещука  В. О. , секретарем загальних зборiв  – Берещук О.П. Прийняти рiшення з питань порядку проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства та затвердити наступний порядок проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ “Гнiванський кар`єр”:

Прийняти рiшення з питань порядку проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства та затвердити наступний порядок проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв: з питань порядку денного проводити вiдкрите голосування з використанням бюлетенiв.

Рiшення загальних зборiв з питань винесених на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, окрiм:

Рiшення загальних зборiв з питань винесених на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крiм проведення кумулятивного голосування.

Голосування з питанння №9 “Обрання членiв наглядової ради Товариства.” та №12 “Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї” здiйснюється в порядку кумулятивного голосування . При обраннi членiв органу акцiонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всiх кандидатiв одночасно.Обраними вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами.

Надати для виступу: доповiдачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому виглядi та/або в уснiй формi.

3. Ухвалили: Затвердити звiт Наглядової ради за 2017 рiк. Роботу Наглядової ради визнати задовiльною.

4. Ухвалили: затвердити звiт правлiння за 2017р. Роботу правлiння Товариства визнати задовiльною.

5. Ухвалили: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за 2017 рiк та висновки ревiзiйної комiсiї. Роботу ревiзiйної комiсiї визнати задовiльною.

6. Ухвалили: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк.

7. Ухвалили: за результатами дiяльностi у 2017р. товариство нi прибутку, нi збиткiв не отримало. Отримати прибуток в наступному звiтному роцi.

8. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. Рiшення не прийнято.

9. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. Рiшення не прийнято.

10.  Про затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, про визначення уповноваженої особи для пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. Рiшення не прийнято.

11. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної Комiсiї Товариства. Рiшення не прийнято.

12. Про обрання членiв Ревiзiйної Комiсiї Товариства. Рiшення не прийнято.

13, Про видiлення нового пiдприємства по розробцi Витавського родовища кристалiчних порiд/мiгматити,гранiти i пiроксеновi гнейси. Ухвалили: Видiлити нове пiдприємство по розробцi Витавського родовища кристалiчних порiд/мiгматити,гранiти i пiроксеновi гнейси/.

14. Ухвалили: Видiлити нове пiдприємство по розробцi Соломiрського родовища мiгматитiв.

Порядок денний чергових загальних зборiв акцiонерiв вичерпано.

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (зазначити)

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (зазначити)

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

  Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (зазначити)

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Склад наглядової ради (за наявності)?

  Кількість осіб
членів наглядової ради – акціонерів 5
членів наглядової ради – представників акціонерів 0
членів наглядової ради – незалежних директорів 2

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
З питань аудиту X
З питань призначень X
З винагород X
Інше (зазначити) д/в

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: д/в

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: д/в

 

Персональний склад наглядової ради

 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Незалежний член
Так Ні
Берещук Олена Павлiвна Голова наглядової ради X
Опис:
Берещук Нiна Петрiвна Член Наглядової ради X
Опис:
Бородаєвська Алла Юрiївна Член Наглядової ради X
Опис:
Романчук Галина Онуфрiївна Член Наглядової ради X
Опис:
Берещук Максим Вiкторович Член Наглядової ради X
Опис: Персональний склад Наглядової ради:

Голова наглядової ради – Берещук Олена Павлiвна

Члени Наглядової ради –  1.Берещук Нiна Петрiвна      2.Бородаєвська Алла Юрiївна       3.Романчук Галина Онуфрiївна   4.Берещук Максим Вiкторович

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (зазначити)

 

X

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (зазначити) д/н

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

За звiтний перiод  проведенi   засiдання Наглядової ради:

Засiдання Наглядової ради _ вiд 22 липня 2018р.

:Порядок денний:

1.Вiдкликання та обрання директора

По першому питанню

Ухвалили:

Обрати Берещука В.О. директором на термiн, встановлений статутом товариства – 3 роки.

 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/в

 

Інформація про виконавчий орган

 

Склад виконавчого органу Функціональні обов’язки
директор Берещук Вiктор Онуфрiйович Компетенцiя Виконавчого органу може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

Директор органiзовує роботу Товариства, забезпечує ведення протоколiв засiдань керiвникiв та спецiалiстiв структурних пiдроздiлiв. Директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства. Уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства, представляти Товариство в його вiдносинах з державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями, у тому числi українськими та iноземними громадянами та будь-якими iншими третiми сторонами, вести переговори та укладати будь-якi правочини, договори

26

(контракти тощо) вiд менi Товариства, у тому числi зовнiшньоекономiчнi. Договори на придбання матерiальних цiнностей на суму, що перевищує 500 000, 00 грн. потребують обов’язкового попереднього погодження Наглядової ради. Директор вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть  Товариства, координацiю дiяльностi з Наглядовою Радою та iншими колегiальними органами. Директор має право надавати пропозицiї Загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства за всiма напрямками дiяльностi Товариства.

До компетенцiї Виконавчого органу Товариства належать:

–           вирiшення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;

–           визначення посадових окладiв, форм та систем оплати працi працiвникiв Товариства та iнших осiб, що залучаються до роботи згiдно iз законодавством України;

–           розробка та затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради;

–           винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства (за винятком посадових осiб Товариства);

–           органiзацiя поточного контролю за оперативною дiяльнiстю Товариства;

–           право пiдпису довiреностей;

–           вiдкриття рахункiв у банкiвських установах;

–           видача наказiв та розпоряджень з питань дiяльностi Товариства;

–           розпорядження вiдповiдно до цього Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства;

–           наймання та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, застосування заходiв

заохочення та дисциплiнарного стягнення;

–           призначення та звiльнення з посади керiвникiв пiдроздiлiв, призначення яких не входить до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради Товариства;

–           за погодженням iз Наглядової радою – призначення на посаду та звiльнення з посади головного бухгалтера Товариства, заступникiв Директора, а також керiвникiв внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв Товариства згiдно з перелiком, який встановлюється Наглядовою радою Товариства;

–           заслуховування звiтiв посадових осiб дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;

–           виконання iнших функцiй, якi випливають з цього Статуту, законодавства України або переданi йому за рiшенням iнших органiв Товариства.

У разi неможливостi виконання Директором своїх повноважень його обов’язки за рiшенням Виконавчого органу виконує Заступник. Особа, на яку тимчасово покладаються обов’язки Директора Товариства за його вiдсутностi, має всi повноваження Директора, передбаченi законодавством України, цим Статутом, в тому числi дiє без довiреностi вiд iменi Товариства та представляє його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях. Iншi особи можуть дiяти вiд Iменi Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивiльним кодексом України.

 

Опис д/в

 

Примітки

д/в

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) так так так ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) так ні ні ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету так ні ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу так ні ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради так ні ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії так ні ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу так так ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради так ні ні ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу так ні ні ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій ні так ні ні
Затвердження зовнішнього аудитора ні ні так ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні ні ні так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть)

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності ні ні ні ні ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу ні ні ні ні ні
Інформація про склад органів управління товариства ні ні ні ні ні
Статут та внутрішні документи ні ні ні ні ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення ні ні ні ні ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства ні ні ні ні ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

  Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (зазначити)

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

  Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів X
Інше (зазначити)

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п Повне найменування юридичної особи – власника (власників) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи – власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 Берещук Вiктор Онуфрiйович 46,76
2 Берещук Нiна Петрiвна 25,5021
3 Романчук Галина Онуфрiївна 25,5

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження
10 000 000 5 300 823 У вiдповiдностi до листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 30.09.2014 року № 08/03/18049/НК, акцiонери, якi не виконали вимог п. 10 роздiлу VI Закону України “Про депозитарну систему України”, мають право бути присутнiми та зареєстрованими на загальних зборах, оскiльки реєстрацiя акцiонерiв для участi у загальних зборах проводиться на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку передбаченому законодавством про депозитарну систему України та який мiстить iнформацiю щодо всiх власникiв iз зазначенням вiдповiдних обмежень прав за цiнними паперами. 30.09.2014

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Члени Наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення загальних зборiв товариства на строк до наступних рiчних зборiв товариства.

Якщо рiчнi збори публiчного акцiонерного товариства не були проведенi у строк, встановлений статтею 32 Закону України “Про акцiонернi товариства”, або не було прийнято рiшення, передбаченi пунктами 17 та 18 частини другої статтi 33 цього Закону, повноваження членiв наглядової ради припиняються, крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення рiчних зборiв товариства.

Особи, обранi членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.

Членом наглядової ради акцiонерного товариства може бути лише фiзична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревiзiйної комiсiї (ревiзором) даного товариства.

 

До складу наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi – представник акцiонера), та/або незалежнi директори. Акцiонер може мати необмежену кiлькiсть представникiв.

Обрання членiв наглядової ради товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Кiлькiсний склад Наглядової ради становить 5 (п’ять) осiб.

Загальнi збори вправi прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. При цьому рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради може бути прийнято тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради.

Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

–           за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;

–           в разi неможливостi виконання обов’язкiв члена Наглядової ради за станом здоров’я;

–           в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов’язкiв члена Наглядової ради;

–           в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;

–           у разi отримання акцiонерним товариством письмового повiдомлення про замiну члена наглядової ради, який є представником акцiонера.

Якщо кiлькiсть членiв наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного вiдповiдно до вимог закону загальними зборами акцiонерного товариства, товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати

позачерговi загальнi збори для обрання решти членiв наглядової ради, а в разi обрання членiв наглядової ради шляхом кумулятивного голосування – для обрання всього складу наглядової ради акцiонерного товариства.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради бiльшiстю голосiв вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради.

Наглядова рада вправi призначити заступника Голови Наглядової ради. У разi вiдсутностi Голови Наглядової ради його функцiї (у тому числi право пiдпису документiв) виконує його заступник, а в разi вiдсутностi останнього – один iз членiв Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради, що приймається бiльшiстю голосiв її членiв, якi беруть участь у засiданнi.

Директор обирається (призначається) Наглядовою радою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi, строком не бiльше як на 3 (три) роки, що повинне бути вказане у рiшеннi Наглядової ради, i може переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Пропозицiя про висунення кандидата на посаду Директора, повинна мiстити iм’я кандидата, мiсце його роботи, займану посаду, вiдомостi про зайняття посад в органах управлiння iнших органiзацiй.

Наглядова рада вправi достроково припинити повноваження Директора. Пiдстави припинення повноважень Директора встановлюються трудовим законодавством.

Ревiзiйна комiсiя обирається рiчними Загальними зборами на перiод до дати проведення наступних рiчних Загальних зборiв у кiлькостi 3 (трьох) осiб строком на 3 роки. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть. Членом Ревiзiйної комiсiї може бути як акцiонер, так i будь-яка особа, запропонована акцiонером чи Наглядовою радою у разi вiдсутностi чи недостатньої кiлькостi кандидатiв у члени Ревiзiйної комiсiї, запропонованих акцiонерами.

Загальнi збори вправi прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї та одночасне обрання нових членiв. При цьому, рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї може бути прийнято тiльки стосовно всiх членiв Ревiзiйної комiсiї. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Ревiзiйної комiсiї  припиняються:

–           за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;

–           в разi неможливостi виконання обов’язкiв члена Ревiзiйної комiсiї за станом здоров’я;

–           в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов’язкiв члена Ревiзiйної комiсiї;

–           в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.

 

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента

Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi договору з Товариством. Вiд iменi Товариства договiр пiдписує особа, уповноважена на те Загальними зборами.

Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. Винагорода членам Наглядової ради виплачується на пiдставi рiшення Загальних зборiв в розмiрi i в порядку, встановленими Положенням про Наглядову раду, за винятком випадкiв, коли Загальними зборами незалежно вiд причин не було прийнято рiшення про виплату винагороди або було прийнято рiшення про виплату винагороди в iншому розмiрi.

 

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

–           затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства,

–           пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;

–           прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Виконавчого органу або Ревiзiйної комiсiї, та у випадках, встановлених Законом України “Про акцiонернi товариства”;

–           прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

–           прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

–           прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

–           затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України “Про акцiонернi товариства” i цим Статутом;

–           обрання та вiдкликання повноважень Виконавчого органу;

–           затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Виконавчим органом, затвердження змiн та доповнень до цих договорiв (контрактiв), встановлення розмiру їх винагороди;

–           прийняття рiшення про виплату премiї Директору;

–           прийняття рiшення про вiдсторонення виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження виконавчого органу;

–           прийняття рiшення про вiдсторонення голови та члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

–           обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв Виконавчого органу;

21

–           обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;

–           обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом “Про акцiонернi товариства”;

–           обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

–           визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України “Про акцiонернi товариства”;

–           визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;

–           вирiшення питань про заснування дочiрнiх пiдприємств;

–           прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом створення або вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, за винятком випадку припинення дiяльностi юридичної особи, учасником якої є Товариство;

–           вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України “Про акцiонернi товариства”, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення;

–           прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

–           прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;

–           визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

–           прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

–           прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;

–           надсилання в порядку, передбаченому Законом України “Про акцiонернi товариства”, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;

–           створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень;

–           вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Законом України “Про акцiонернi товариства”, цим Статутом або переданi на вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами.

Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України “Про акцiонернi товариства”.

Голова Наглядової ради:

–           органiзовує роботу Наглядової ради;

–           скликає засiдання Наглядової ради та головує на них;

–           органiзовує на засiданнях ведення протоколу, забезпечує зберiгання книги протоколiв Наглядової ради;

–           вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв;

–           здiйснює Iншi повноваження, передбаченi Положенням про Наглядову раду.

 

Компетенцiя Наглядової ради може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

Наглядова рада має право:

–           отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх функцiй; отримувати копiї документiв, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п’яти) робочих днiв з дати отримання Товариством письмового запиту на iм’я  Директора Товариства;

–           заслуховувати звiти Виконавчого органу, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства;

–           залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства.

 

Члени Наглядової ради при здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов’язкiв повиннi дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права i виконувати обов’язки добросовiсно. Члени Наглядової ради є Посадовими особами Товариства i несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень.

Виконавчим органом Акцiонерного товариства є одноосiбний – Директор. Виконавчий орган здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Виконавчого органу належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, цим Статутом або рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до Виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.

До компетенцiї Виконавчого органу належить:

–           розробка основних напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства;

–           визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням;

–           органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;

–           розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi органiзацiйної структури Товариства;

–           попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до зборiв;

–           розробка на Загальнi збори пропозицiй з питань дiяльностi Товариства та внесення цих пропозицiй на затвердження Наглядовiй радi;

–           пiдготовка та передача на затвердження Наглядовiй радi положення з питань оплати працi та мотивацiї працiвникiв Товариства;

25

–           пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектiв стратегiчного плану Товариства, рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових), рiчного бюджету Товариства;

–           подання на затвердження Загальним зборам рiчного звiту i балансу Товариства, висновкiв незалежного аудитора та Ревiзiйної комiсiї Товариства;

–           пiдготовка звiтiв Наглядовiй радi щодо виконання основних напрямiв дiяльностi Товариства;

–           забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;

–           попереднiй розгляд питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради, пiдготовка необхiдних iнформацiї та пропозицiй;

–           органiзацiя та забезпечення проведення Загальних зборiв;

–           залучення експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;

–           затвердження внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради;

–           вирiшення загальних питань добору, розстановки та перепiдготовки кадрiв;

–           заслуховування звiтiв посадових осiб структурних пiдроздiлiв Товариства i прийняття рiшень по них;

–           керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;

–           визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;

–           забезпечену виконання вимог законiв України та пiдзаконних актiв у сферi цивiльного захисту з питань захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй у мирний час та в особливий перiод та вiдповiдає за наслiдки  виконання цiєї вимоги;

–           iншi питання, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.

Компетенцiя Виконавчого органу може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

Директор органiзовує роботу Товариства, забезпечує ведення протоколiв засiдань керiвникiв та спецiалiстiв структурних пiдроздiлiв. Директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства. Уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства, представляти Товариство в його вiдносинах з державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями, у тому числi українськими та iноземними громадянами та будь-якими iншими третiми сторонами, вести переговори та укладати будь-якi правочини, договори

26

(контракти тощо) вiд менi Товариства, у тому числi зовнiшньоекономiчнi. Договори на придбання матерiальних цiнностей на суму, що перевищує 500 000, 00 грн. потребують обов’язкового попереднього погодження Наглядової ради. Директор вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть  Товариства, координацiю дiяльностi з Наглядовою Радою та iншими колегiальними органами. Директор має право надавати пропозицiї Загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства за всiма напрямками дiяльностi Товариства.

До компетенцiї Виконавчого органу Товариства належать:

–           вирiшення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;

–           визначення посадових окладiв, форм та систем оплати працi працiвникiв Товариства та iнших осiб, що залучаються до роботи згiдно iз законодавством України;

–           розробка та затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради;

–           винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства (за винятком посадових осiб Товариства);

–           органiзацiя поточного контролю за оперативною дiяльнiстю Товариства;

–           право пiдпису довiреностей;

–           вiдкриття рахункiв у банкiвських установах;

–           видача наказiв та розпоряджень з питань дiяльностi Товариства;

–           розпорядження вiдповiдно до цього Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства;

–           наймання та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, застосування заходiв

заохочення та дисциплiнарного стягнення;

–           призначення та звiльнення з посади керiвникiв пiдроздiлiв, призначення яких не входить до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради Товариства;

–           за погодженням iз Наглядової радою – призначення на посаду та звiльнення з посади головного бухгалтера Товариства, заступникiв Директора, а також керiвникiв внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв Товариства згiдно з перелiком, який встановлюється Наглядовою радою Товариства;

–           заслуховування звiтiв посадових осiб дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;

–           виконання iнших функцiй, якi випливають з цього Статуту, законодавства України або переданi йому за рiшенням iнших органiв Товариства.

У разi неможливостi виконання Директором своїх повноважень його обов’язки за рiшенням Виконавчого органу виконує Заступник. Особа, на яку тимчасово покладаються обов’язки Директора Товариства за його вiдсутностi, має всi повноваження Директора, передбаченi законодавством України, цим Статутом, в тому числi дiє без довiреностi вiд iменi Товариства та представляє його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях. Iншi особи можуть дiяти вiд Iменi Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивiльним кодексом України.

До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить:

–           перевiрка вiдповiдностi документiв про фiнансово-господарську дiяльнiсть

Товариства, у тому числi укладених договорiв I вчинених правочинiв, вимогам законодавства та внутрiшнiх документiв Товариства;

–           перевiрка вiдповiдностi порядку ведення бухгалтерського облiку i складання

фiнансової звiтностi вiдповiдним нормативним актам;

–           аналiз фiнансового стану Товариства;

–           аналiз своєчасностi i правильностi розрахункiв iз бюджетами рiзних рiвнiв та акцiонерами Товариства;

–           оцiнка економiчної ефективностi фiнансово-господарських операцiй Товариства.

Компетенцiя Ревiзiйної комiсiї може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року.

Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться:

–           за iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї;

–           за рiшенням Загальних зборiв;

–           за рiшенням Наглядової ради;

–           за рiшенням Виконавчого органу

–           на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства.

Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревiзiйна комiсiя зобов’язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв у випадку виникнення загрози iстотним iнтересам Товариства чи виявлення зловживань, що скоєнi посадовими особами.

Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

Ревiзiйна комiсiя в порядку, визначеному цим Статутом, має право залучати до своєї роботи акцiонерiв, експертiв, аудиторськi фiрми.

Iншi права та обов’язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються Законом України “Про акцiонернi товариства”, iншими актами законодавства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї.

За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя:

–           пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;

–           факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Без висновку Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори не вправi затверджувати баланс.

 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Ми перевiрили iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 Звiту  про корпоративне управлiння Товариства  на 31 грудня 2018 року. Ми не виявили розбiжностей мiж iнформацiєю, яка вiдображена у Звiтi про корпоративне управлiння та вимогами ст.40-1 Закону № 3480-IV.

Iнформацiя, яка викладена в Звiтi про корпоративне управлiння Товариства пiдготовлена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок” вiд 23.02.2006 року №3480-IV та Закону України “Про акцiонернi товариства” вiд 17.09.2008 року №514-VI.

 

 

Інформація, передбачена Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг” (для фінансових установ)

 

 

 

 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Привілейовані іменні
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Привілейовані іменні
Берещук Вiктор Онуфрiйович 4 676 221 46,76221 4 676 221 0
Берещук Нiна Петрiвна 2 550 210 25,5021 2 550 210 0
Романчук Галина Онуфрiївна 2 550 000 25,5 2 550 000 0
Усього 9 776 431 97,76431 9 776 431 0

 

 1. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов’язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
простi iменнi 10 000 000 0,05 Акцiонерне товариство має право розмiщувати акцiї двох типiв – простi та привiлейованi.

Простi акцiї надають їх власникам право на отримання частини прибутку Акцiонерного товариства у виглядi дивiдендiв, на участь в управлiннi акцiонерним товариством, на отримання частини майна акцiонерного товариства у разi його лiквiдацiї та iншi права, передбаченi законом, що регулює питання створення, дiяльностi та припинення акцiонерних товариств. Простi акцiї надають їх власникам однаковi права.

Простi акцiї не пiдлягають конвертацiї у привiлейованi акцiї або iншi цiннi папери акцiонерного товариства.

Привiлейованi акцiї надають їх власникам переважнi, стосовно власникiв простих акцiй, права на отримання частини прибутку акцiонерного товариства у виглядi дивiдендiв та на отримання частини майна акцiонерного товариства у разi його лiквiдацiї, а також надають права на участь в управлiннi акцiонерним товариством у випадках, передбачених Статутом i законом, який регулює питання створення, дiяльностi та припинення акцiонерних товариств.

Акцiонерне товариство може розмiщувати привiлейованi акцiї рiзних класiв (з рiзним обсягом прав), якщо така можливiсть передбачена його Статутом. У такому разi умовою їх розмiщення є черговiсть отримання дивiдендiв i виплат з майна лiквiдованого Товариства для кожного класу привiлейованих акцiй, розмiщених акцiонерним товариством, яка встановлюється Статутом товариства. Залежно вiд умов розмiщення привiлейованi акцiї певних класiв можуть бути конвертованi у простi акцiї або у привiлейованi акцiї iнших класiв.

Частка привiлейованих акцiй у Статутному капiталi Акцiонерного товариства не може перевищувати 25 вiдсоткiв.

Акцiонер має право продати повнiстю сплаченi ним акцiї або їх частину iншим акцiонерам, Товариству або третiм особам. Акцiонери Акцiонерного товариства мають переважне право на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами.

Переважне право акцiонерiв на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами Товариства, дiє протягом 15 календарних днiв з дня отримання Акцiонерним товариством повiдомлення акцiонера про намiр продати акцiї.

Акцiонер Товариства, який має намiр продати свої акцiї третiй особi, зобов’язаний письмово повiдомити про це решту акцiонерiв Товариства та саме Товариство iз зазначенням цiни та iнших умов продажу акцiй. Повiдомлення акцiонерiв Товариства здiйснюється через Товариство. Пiсля отримання письмового повiдомлення вiд акцiонера, який має намiр продати свої акцiї третiй особi, Товариство зобов’язане протягом двох робочих днiв направити копiї повiдомлення всiм iншим акцiонерам Товариства. Повiдомлення акцiонерiв Товариства здiйснюється за рахунок акцiонера, який має намiр продати свої акцiї.

Кожний акцiонер має право вимагати здiйснення обов’язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцiй, якщо вiн зареєструвався для участi у Загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рiшення про:

–              злиття, приєднання, подiл, перетворення, видiл Акцiонерного товариства, змiну його типу з приватного на публiчне;

–              вчинення Товариством значного правочину;

–              змiну розмiру Статутного капiталу.

Товариство в такому випадку зобов’язане викупити належнi акцiонеровi акцiї.

Кожна проста акцiя надає акцiонеру – її власнику однакову сукупнiсть прав, включаючи право на:

–              участь в управлiннi Акцiонерним товариством (через участь та голосування на Загальних зборах акцiонерiв особисто або через своїх представникiв);

–              отримання дивiдендiв;

–              отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Акцiонерного товариства;

–              переважне придбання акцiй додаткової емiсiї. Переважним правом акцiонера  визнається його право придбавати розмiщуванi Акцiонерним товариством акцiї пропорцiйно частцi належних йому акцiй у загальнiй їх кiлькостi;

–              отримання, у разi лiквiдацiї Акцiонерного товариства, частини майна  або його

10

–              вартостi, пропорцiйно частцi акцiонера у Статутному капiталi Акцiонерного товариства;

–              виходу iз Акцiонерного товариства шляхом вiдчуження належних йому акцiй.

Акцiонер має право вiльно розпоряджатися належними йому акцiями Товариства, зокрема, продавати чи iншим чином вiдчужувати їх на користь iнших юридичних та фiзичних осiб без попереднього iнформування та (або) отримання на це дозволу iнших акцiонерiв або Товариства.

Акцiонери мають також iншi права, передбаченi актами законодавства та цим Статутом.

Акцiонери зобов’язанi:

–              дотримуватися вимог цього Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Акцiонерного товариства;

–              виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Акцiонерного товариства;

–              виконувати свої зобов’язання перед Акцiонерним товариством, у тому числi тi, що пов’язанi з майновою участю;

–              оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi цим Статутом вiдповiдно до вимог чинного законодавства;

–              не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Акцiонерного товариства.

Акцiонери Товариства можуть також мати iншi обов’язки, встановленi цим Статутом та чинним законодавством.

Товариство не несе вiдповiдальнiсть за зобов’язаннями акцiонерiв. Акцiонери вiдповiдають за зобов’язаннями Товариства в межах належним їм акцiй.

Акцiонери Товариства не володiють вiдокремленими правами на майно Товариства. Акцiонери є власниками акцiй, якi вони придбали.

 

немає
Примітки:

 

 1. Відомості про цінні папери емітента
 2. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.09.2010 78/02/1/10 Вiнницьке теруправлiння ДКЦПФР UA4000087274 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0,05 10 000 000 500 000 100
Опис Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулись 23.07.2010 р.( протокол № 1), у зв’язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства, прийнято рiшення про дематерiалiзацiю акцiй Товариства випущених у документарнiй формi. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №78/02/1/08 вiд 03.04.2008р. замiнено.
Торгiвля цiнними паперами товариства на бiржовому ринку, органiзацiйно оформлених позабiржових ринках не здiйснюється. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах у звiтному роцi не було. Власнi цiннi папери не викупались. Додаткових цiнних паперiв товариство не випускало.

 

 

 1. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Кількість цінних паперів (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за типами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5
Берещук Вiктор Онуфрiйович 4 676 221 46,76221 4 676 221 0
Фурман Василь Миколайович 420 0,0042 420 0
Черниш Микола Павлович 175 0,00175 175 0
Берещук Нiна Петрiвна 2 550 210 25,5021 26 0
Усього 7 227 026 72,27026 4 676 842 0

 

 1. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Міжнародний ідентифікаційний номер Кількість акцій у випуску (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1 2 3 4 5 6 7 8
03.09.2010 78/02/1/10 UA4000087274 10 000 000 500 000 4 699 177 5 300 823 0
Опис:
У вiдповiдностi до листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 30.09.2014 року № 08/03/18049/НК, акцiонери, якi не виконали вимог п. 10 роздiлу VI Закону України “Про депозитарну систему України”, мають право бути присутнiми та зареєстрованими на загальних зборах, оскiльки реєстрацiя акцiонерiв для участi у загальних зборах проводиться на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку передбаченому законодавством про депозитарну систему України та який мiстить iнформацiю щодо всiх власникiв iз зазначенням вiдповiдних обмежень прав за цiнними паперами.

Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах: 20 квiтня 2018 року станом на 24 годину.

Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах: 717 акцiонерiв, яким належить 10 000 000 акцiй, що становить 100% вiд Статутного капiталу. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 4699177.

Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв – власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах: зареєстровано 3 акцiонера, учасника загальних зборiв, яким належить 4699177 голосуючих акцiй, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

кiлькiсть викуплених Товариством акцiй – 0 штук;

 

 

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн) Орендовані основні засоби (тис. грн) Основні засоби, усього (тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 4 164 3 848 0 0 4 164 3 848
  будівлі та споруди 4 164 3 848 0 0 4 164 3 848
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
  інші 0 0 0 0 0 0
Усього 4 164 3 848 0 0 4 164 3 848
Опис Щодо усiх груп та видiв основних засобiв Товариство дотримується єдиної полiтики визначення балансової вартостi та методiв нарахування амортизацiї. Основнi засоби оприбутковуються на баланс за собiвартiстю придбання, що включає витрати на транспортування, монтаж, приведення до стану, необхiдного до експлуатацiї та iншi безпосередньо пов’язанi витрати. Товариство не визнає в балансовiй вартостi об’єктiв основних засобiв витрати на технiчне обслуговування та поточнi ремонти. Такi витрати визнаються витратами поточного перiоду й розподiляються на собiвартiсть продукцiї. Первiсна оцiнка та облiк основних засобiв вiдповiдає вимогам МСБО 16 “Основнi засоби”.  В якостi первiсної вартостi основних засобiв на дату переходу на МСФЗ було використано їх переоцiнену вартiсть згiдно з П(С)БО. Керiвництво Товариства припускає, що балансова вартiсть основних засобiв приблизно зiставна з їх справедливою вартiстю. Для нарахування амортизацiї Товариство застосовує прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв, вiдповiдно до МСБО 16. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв прирiвнюється до нуля. Балансова вартiсть по видах основних засобiв визначена як рiзниця мiж їх первiсною вартiстю та нарахованою амортизацiєю i наведена нижче:  Станом на 31.12.2018 року первiсна вартiсть основних засобiв 32385 тис.грн.; знос 32385 тис.грн.; залишкова вартiсть 3848 тис.грн.

 

 1. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) 4 373 4 537
Статутний капітал (тис.грн) 500 500
Скоригований статутний капітал (тис.грн) 500 500
Опис Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 3873тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 3873 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

 

 1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 448 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 122 664 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 123 112 X X
Опис Усi зобовязання вiдповiдають даним бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi.

 

 1. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи ПрАТ “Страхова компанiя “Провiдна”
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 23510137
Місцезнаходження 21018, Україна, Вінницька обл., – р-н, м. Вiнниця, вул. Блока, 28
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №299748
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.03.2007
Міжміський код та телефон (0432) 57-06-21, 65-63-70
Факс (0432) 65-68-82
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис Укладений Договiр добровiльного страхування орендованого майна.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи ТОВ “УКРЕКОБУДIНВЕСТ
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 34355660
Місцезнаходження 04116, Україна, Київська обл., – р-н, м.Київ, вулиця Старокиївська, будинок 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ534200
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.07.2010
Міжміський код та телефон 0444869137
Факс 0444869137
Вид діяльності Депозитарної дiяльностi депозитарної установи
Опис Депозитарiй здiйснює такi види дiяльностi: зберiгання i обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах та операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв; клiринг та розрахунки за угодами щодо цiнних паперiв; ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв. Крiм того, до виключної компетенцiї НДУ вiднесено: стандартизацiя депозитарного облiку та документообiгу щодо операцiй з цiнними паперами; нумерацiя (кодифiкацiя) цiнних паперiв, випущених в Українi, вiдповiдно до мiжнародних норм; встановлення вiдносин i налагодження постiйної взаємодiї з депозитарними установами iнших держав, укладання двостороннiх та багатостороннiх угод про пряме членство або кореспондентськi вiдносини для обслуговування мiжнародних операцiй з цiнними паперами учасникiв Нацiональної депозитарної системи. НДУ виконує також i iншi функцiї, передбаченi нормативно-правовими актами України: монiторинг виготовлення та отримання емiтентами типових бланкiв сертифiкатiв iменних цiнних паперiв; призначення iндивiдуальних iдентифiкацiйних кодiв власникам цiнних паперiв – нерезидентам; призначення кодiв мiждепозитарного облiку; прийом реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв випускiв, що переведенi у бездокументарну форму; прийом первинних документiв, на пiдставi яких здiйснювалися змiни в системах реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв тих випускiв, що були переведенi в бездокументарну форму; прийом документiв системи реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв; прийом зведеного облiкового реєстру при переведенi випуску акцiй з бездокументарної форми у документарну форму випуску iменних акцiй; у разi припинення здiйснення зберiгачем цiнних паперiв професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв, депозитарiй здiйснює зберiгання документiв та копiй архiвiв баз даних зберiгача, iнформацiї щодо його депонентiв, а також забезпечує зберiгання цiнних паперiв депонентiв зберiгача на рахунку в цiнних паперах.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи ПАТ ” Нацiональний Депозатарiй України ”
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження 01001, Україна, Київська обл., – р-н, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 279-65-40
Факс (044) 279-13-22
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Депозитарної дiяльностi депозитарної установи

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Емкон-Аудит”
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 37153128
Місцезнаходження 02068, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4374
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.09.2010
Міжміський код та телефон (044) 222-69-41
Факс (044) 222-69-41
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права, бухгалтерського облiк, аудит; консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння
Опис Аудитор проводить щорiчну перевiрку фiнансової звiтностi з наданням аудиторського висновку про фiнансову звiтнiсть акцiонерного товариства. Аудиторська перевiрка здiйснюється згiдно “Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Нацiональної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку” затвердженого рiшенням НКЦПФР.

 

—————————————————————

Послугами iнших професiйних учасникiв фондового ринку емiтент у 2018 р. емiтент не користувався.

 

 

КОДИ
Дата 01.01.2019
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство “Гнiванський кар’єр” за ЄДРПОУ 00292385
Територія Вінницька область, м.Гнiвань за КОАТУУ 0524510500
Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231
Вид економічної діяльності Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю за КВЕД 08.11

Середня кількість працівників: 40

Адреса, телефон: 23310 м. Гнiвань, вул. Ленiна, 85, (04355) 3 39 42

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 p.

Форма №1

Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
    I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 0 0
    первісна вартість 1001 0 0
    накопичена амортизація 1002 ( 0 ) ( 0 )
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби 1010 4 164 3 848
    первісна вартість 1011 36 211 36 233
    знос 1012 ( 32 047 ) ( 32 385 )
Інвестиційна нерухомість 1015 1 686 1 506
    первісна вартість 1016 8 463 8 463
    знос 1017 ( 6 777 ) ( 6 957 )
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
    первісна вартість 1021 0 0
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0
    інші фінансові інвестиції 1035 302 302
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 6 152 5 656
    II. Оборотні активи
Запаси 1100 105 559 112 848
Виробничі запаси 1101 9 997 9 567
Незавершене виробництво 1102 44 495 52 603
Готова продукція 1103 0 641
Товари 1104 51 067 50 037
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 9 718 8 339
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
    за виданими авансами 1130 0 0
    з бюджетом 1135 99 48
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
    з нарахованих доходів 1140 0 0
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 775 594
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 775 594
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
    резервах незароблених премій 1183 0 0
    інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 116 151 121 829
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 122 303 127 485

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
    I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 500 500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4 037 3 873
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 4 537 4 373
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 68 386 68 386
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви 1530 0 0
у тому числі:
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0
    резерв незароблених премій 1533 0 0
    інші страхові резерви 1534 0 0
Інвестиційні контракти 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 68 386 68 386
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
    товари, роботи, послуги 1615 30 028 30 964
    розрахунками з бюджетом 1620 296 448
    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
    розрахунками зі страхування 1625 31 0
    розрахунками з оплати праці 1630 174 236
    одержаними авансами 1635 18 851 23 076
    розрахунками з учасниками 1640 0 0
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
    страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 2
Усього за розділом IІІ 1695 49 380 54 726
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 122 303 127 485

Примітки: Нематерiальнi активи – це активи, якi не мають матерiальної форми, забезпечують певнi права та утримуються товариства з метою використання протягом перiоду бiльше одного року в процесi своєї дiяльностi.

Об’єкт основних засобiв або нематерiальний актив (придбаний або отриманий) визнається активом, якщо є iмовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, пов’язаних з його використанням, та його вартiсть може бути достовiрно визначена.

Первiсна вартiсть придбаного нематерiального активу складається з вартостi придбання, мита, непрямих податкiв, що не пiдлягають вiдшкодуванню, та iнших витрат, безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, придатного для використання за призначенням.

Не визнаються активом, а пiдлягають вiдображенню у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi: витрати на дослiдження; витрати на пiдготовку i перепiдготовку кадрiв; витрати на створення, реорганiзацiю та перемiщення товариства або її частини; витрати на пiдвищення дiлової репутацiї товариства; вартiсть перiодичних видань тощо.

Придбанi нематерiальнi активи повиннi зараховуватись на баланс за первiсною вартiстю, яка включає всi витрати по їх придбанню, доставцi, установцi та введенню в експлуатацiю.

Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи слiд вiдображати за їх собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi (модель собiвартостi).

Нематерiальнi активи з визначеним строком корисної експлуатацiї пiдлягають амортизацiї протягом строку корисного використання. Строк використання нематерiальних активiв визначається товариством самостiйно, виходячи з досвiду роботи з подiбними активами, сучасних тенденцiй в галузi технiки i програмних продуктiв, сучасного стану нематерiальних активiв, експлуатацiйних характеристик.

Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється щомiсячно за прямолiнiйним методом та ?рунтується на таких строках корисного використання за групами нематерiальних активiв:

Права користування землею                         20 – 25 рокiв

Авторськi та сумiжнi з ними права                  5 – 10 рокiв

Iншi нематерiальнi активи                    2 – 5 рокiв

Амортизацiю нематерiального активу слiд припиняти на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату з якої цей актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання цього активу.

Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї не пiдлягають амортизацiї.

Примiтка 3.5. Основнi засоби

Основнi засоби – це необоротнi активи у матерiальнiй формi, якi утримуються товариством з метою використання їх в процесi своєї дiяльностi, пiд час продажу товарiв (робiт), надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних функцiй. До основних засобiв товариства вiдносяться предмети, строк корисного використання яких перевищує один рiк i вартiсть яких за одиницю або комплект становить 2,5 тис. грн. i бiльше.

Придбанi основнi засоби, iншi необоротнi матерiальнi активи оцiнюються за первiсною вартiстю, яка визначається як фактична собiвартiсть у сумi грошових коштiв справедливої вартостi iнших активiв, сплачених (переданих), витрачених на придбання (створення) основних засобiв. Змiна первiсної вартостi допускається лише у випадках полiпшення – добудови, дообладнання, реконструкцiї (з вiдображенням витрат за вiдповiдними рахунками капiтальних iнвестицiй), часткової лiквiдацiї об’єкта або його переоцiнки.

Завершенi витрати для полiпшення об’єкта основних засобiв – на добудову, реконструкцiю, модернiзацiю основних засобiв вiдносяться на збiльшення їх вартостi.

Вартiсть робiт, здiйснених для пiдтримання об’єкту в придатному для використання станi та одержання первiсно визначеної суми майбутнiх вигод вiд його використання, та витрати з технiчного обслуговування, не впливають на балансову вартiсть об’єкту та вiдносяться на витрати.

Строки корисного використання основних засобiв в товариствi залежать вiд складу основних засобiв.

Амортизацiя грунтується на таких строках корисного використання:

 

Будiвлi ти споруди, передавальнi пристрої                                   10-20 рокiв

Транспортнi засоби                                                                           5 рокiв

Машини та виробниче обладнання                                                 2-5 рокiв

Iнструменти, прилади та iнвентар                                                   4 роки

Iншi основнi засоби                                                                           12 рокiв

Земля                                                                                                   не амортизується.

У звiтному роцi очiкуванi строки корисного використання та норми амортизацiї основних засобiв переглядалися та внаслiдок перегляду не змiнювалися.

Нарахування амортизацiї в облiку здiйснюється по кожному об’єкту прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання об’єкта, який визначається при введеннi його в експлуатацiю (оприбуткуваннi на баланс) i призупиняється на перiод реконструкцiї, модернiзацiї, добудови, дообладнання та консервацiї. Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, наступного за тим, в якому об’єкт основних засобiв став придатним для корисного використання (тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан у якому вiн придатний до експлуатацiї).

Амортизацiю об’єкта основного засобу слiд припиняти на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату з якої цей актив класифiкують, як утримуваний для продажу або на дату, з якої припиняють визнання цього активу.

Переоцiнка необоротних активiв у звiтному роцi товариством  не проводилась.

Примiтка 3.6. Iнвестицiйна нерухомiсть

Необоротнi активи класифiкуються як iнвестицiйна нерухомiсть, якщо вони є нерухомiстю (землею, будiвлею чи частиною будiвлi або їх поєднанням), яка утримується Товариством в якостi власника з метою отримання лiзингових (орендних) платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей.

Один i той самий об’єкт нерухомостi може бути роздiлений на конструктивно вiдокремленi частини, що використовуються з рiзною метою: одна частина – для отримання доходу вiд орендної плати або збiльшення капiталу, iнша – для використання в процесi дiяльностi товариства або для адмiнiстративних цiлей.

У бухгалтерському облiку такi частини об’єкта нерухомостi вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Якщо цi частини не можуть бути проданi окремо, такий об’єкт визнається iнвестицiйною нерухомiстю за умови, що лише незначна його частина утримується для використання в процесi дiяльностi товариства або для адмiнiстративних цiлей.

До iнвестицiйної нерухомостi належить:

o          земля що утримується з метою отримання вигод вiд зростання капiталу в довгостроковiй перспективi, а не для реалiзацiї в короткостроковiй перспективi в процесi дiяльностi;

o          земля, подальше використання якої на цей час не визначено;

o          будiвля, що перебуває у власностi Товариства або в розпорядженнi за договором про фiнансовий лiзинг (оренду) та надається в лiзинг (оренду) за одним або кiлькома договорами про оперативний лiзинг(оренду);

o          будiвля, що не зайнята на цей час та призначена для надання в лiзинг (оренду) за одним або кiлькома договорами про оперативний лiзинг (оренду).

Якщо товариство шляхом реалiзацiї прав заставодержателя набуває право власностi на земельнi дiлянки та будiвлi, вiдповiдно до яких чiтко не визначений намiр подальшого використання, такi активи також класифiкуються як iнвестицiйна нерухомiсть.

Пiд час первiсного визнання iнвестицiйної нерухомостi товариство оцiнює та вiдображає її в бухгалтерському облiку за первiсною вартiстю. Нарахування амортизацiї в облiку здiйснюється по кожному об’єкту прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання об’єкта, який визначається при введеннi його в експлуатацiю (оприбуткуваннi на баланс).

Витрати на поточне обслуговування, ремонт та утримання об’єкта iнвестицiйної нерухомостi визнаються витратами пiд час їх здiйснення.

Товариство припиняє облiковувати в балансi об’єкт iнвестицiйної нерухомостi пiд час його вибуття внаслiдок продажу чи передавання у фiнансовий лiзинг (оренду) або якщо бiльше не очiкується отримання будь-яких економiчних вигiд вiд його використання.

Примiтка 3.7. Запаси

Запаси визнаються активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що товариство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов’язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Придбанi (отриманi) запаси на баланс товариства зараховуються за первiсною вартiстю, виготовленi власними силами запаси вiдображаються в балансi за виробничою собiвартiстю. Придбанi або виготовленi запаси зараховуються на баланс товариства за первiсною вартiстю. Первiсною вартiстю запасiв, придбаних за плату, вважається собiвартiсть запасiв, що складається з фактичних витрат. Транспортно-заготiвельнi витрати, пов’язанi з придбанням запасiв (якщо їх можна iдентифiкувати), безпосередньо включаються в собiвартiсть запасiв i враховуються разом з цiною придбання. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група (вид). Застосовується постiйна система оцiнки запасiв. Рiшення щодо визнання запасiв, якi не принесуть в майбутньому економiчної вигоди (нелiквiдних), та списання їх в бухгалтерському облiку приймається постiйно дiючою iнвентаризацiйною комiсiєю по товариству.

Для оцiнки запасiв при їх вибуттi застосовується метод середньозваженої собiвартостi – оцiнка за середньозваженою проводиться щодо кожної одиницi запасiв дiленням сумарної вартостi залишку таких запасiв на початок звiтного мiсяця i вартостi одержаних у звiтному мiсяцi запасiв на сумарну кiлькiсть запасiв на початок звiтного мiсяця i одержаних у звiтному мiсяцi запасiв. Згiдно з формулою середньозваженої собiвартостi, собiвартiсть кожної одиницi визначається iз середньозваженої собiвартостi подiбних одиниць на початок перiоду та собiвартостi подiбних одиниць, що були придбанi або виробленi протягом перiоду. Середнє значення може бути обчислене на перiодичнiй основi або з отриманням кожної додаткової партiї залежно вiд обставин Запаси на дату балансу вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.

Примiтка 3.8. Оперативний лiзинг (оренда)

Оренда активiв, за якою всi ризики та вигоди, пов’язанi з правом власностi на активи, залишаються у орендодавця, класифiкуються як операцiйна оренда. Щомiсячнi оренднi платежi за угодою операцiйної оренди розглядаються як рентнi, i вiдповiдно, об’єкти оренди не визнаються необоротними активами товариства.

Станом на звiтну дату товариство немає основних засобiв, отриманих  в операцiйну оренду.

Примiтка 3.9. Фiнансовий лiзинг (оренда)

Оренда основних засобiв, коли товариство приймає на себе всi вигоди та ризики, пов’язанi з правом власностi на активи, класифiкується як фiнансова оренда. Об’єкти, якi надiйшли на умовах фiнансової оренди, облiковуються одночасно як актив на окремому аналiтичному рахунку балансового рахунку i як зобов’язання на балансовому рахунку. Орендованi активи амортизуються протягом строку їх корисного використання. Платежi по фiнансовому лiзингу перiодично повиннi оплачуватись лiзингодавцю та вiдображатися в звiтi про фiнансовi результати, як процентнi витрати.

Станом на звiтну дату товариство не має майна, отриманого у фiнансовий лiзинг.

Примiтка 3.10. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги

Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання товариством майбутнiх економiчних вигод i її можливо достовiрно визначити. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в балансi вiдображається за очiкуваною чистою вартiстю реалiзацiї. Облiковi оцiнки, що використовуються для створення резерву сумнiвних боргiв, базуються на аналiзi суми дебiторської заборгованостi на кiнець року. Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображається у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про прибутки та збитки) у складi iнших операцiйних витрат. Виключення безнадiйної дебiторської заборгованостi з активiв здiйснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнiвних боргiв. У разi недостатностi суми нарахованого резерву сумнiвних боргiв, безнадiйна дебiторська заборгованiсть списується з активiв на iншi операцiйнi витрати. Сума вiдшкодування ранiше списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi включається до складу iнших операцiйних доходiв. Поточна дебiторська заборгованiсть щодо якої створення резерву сумнiвних боргiв не передбачено, у разi визнання її безнадiйною, списується з балансу з вiдображенням у складi iнших операцiйних витрат.

Примiтка 3.11. Фiнансовi iнструменти та iнвестицiї

Фiнансовi iнструменти в бухгалтерському облiку товариства подiляються на фiнансовi активи, фiнансовi зобов’язання, iнструменти власного капiталу i похiднi фiнансовi iнструменти. Товариство визначає належну класифiкацiю iнструментiв при їх початковому визнаннi.

Фiнансовi активи i зобов’язання визнаються у балансi тодi, коли товариства стає стороною договору про придбання фiнансового iнструмента. Усi стандартнi придбання фiнансових активiв облiковуються на дату розрахункiв.

Фiнансовi активи й зобов’язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати на проведення операцiї. Справедливу вартiсть при первiсному визнаннi найкращим чином пiдтверджує цiна операцiї. Прибуток або збиток при первiсному визнаннi враховується тiльки при виникненнi рiзницi мiж справедливою вартiстю й цiною операцiї, що можуть пiдтвердити поточнi ринковi операцiї з такими ж iнструментами або методи оцiнки, при застосуваннi яких використовуються тiльки наявнi ринковi данi.

Пiсля первiсного визнання фiнансовi зобов’язання, кредити й дебiторська заборгованiсть, а також активи, утримуванi до погашення, оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. Амортизована собiвартiсть розраховується з використанням методу ефективної процентної ставки, а для фiнансових активiв визначається за винятком збиткiв вiд знецiнення, якщо такi є. Справедлива вартiсть фiнансових зобов’язань розраховується шляхом дисконтування майбутнiх грошових потокiв за договором по поточнiй ринковiй процентнiй ставцi для аналогiчних фiнансових iнструментiв.

Прибуток i збитки вiд змiни справедливої вартостi активiв, що є в наявностi для продажу, визначаються безпосередньо у складi власного капiталу.

Примiтка 3.12. Податки на прибуток

Розрахунок податку на прибуток, вiдстрочених податкових зобов’язань та вiдстрочених податкових активiв товариство проводить на виконання вимог МСБО 12 “Податки на прибуток”.

Податок на прибуток у звiтному роцi сплачувався товариством по ставцi 18 %.

Вiдстроченi податки на прибуток, розрахованi за методом зобов’язань на пiдставi балансу, виникають внаслiдок iснування тимчасових рiзниць мiж податковою базою активiв i зобов’язань та їх балансовою оцiнкою для цiлей фiнансового облiку.

Основнi тимчасовi рiзницi пов’язанi з амортизацiєю основних засобiв, переоцiнкою певних необоротних активiв, створенням забезпечень та резерву сумнiвних боргiв. Вiдстроченi податковi активи, якi стосуються перенесення на майбутнi перiоди невикористаних податкових збиткiв, визнаються в тiй мiрi, в якiй ймовiрно, що величини оподатковуваного прибутку в майбутньому буде достатньо для вiдшкодування невикористаних податкових збиткiв.

 

 

Керівник                                            Берещук Вiктор Онуфрiйович

 

Головний бухгалтер                         Осiковська Алiна Володимирiвна

 

КОДИ
Дата 01.01.2019
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство “Гнiванський кар’єр” за ЄДРПОУ 00292385

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2018 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3 906 12 077
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 3 409 ) ( 12 962 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:

прибуток

2090 497 0
    збиток 2095 ( 0 ) ( 885 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 15 317 6 806
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 5 586 ) ( 5 910 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 10 296 ) ( 0 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190 0 11
    збиток 2195 ( 68 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290 0 11
    збиток 2295 ( 68 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 -2
Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350 0 9
    збиток 2355 ( 68 ) ( 0 )
 1. Сукупний дохід
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 ( 0 ) ( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -68 9

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 12 617 7 612
Витрати на оплату праці 2505 3 721 2 566
Відрахування на соціальні заходи 2510 795 549
Амортизація 2515 518 1 247
Інші операційні витрати 2520 10 389 12 046
Разом 2550 28 040 24 020

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 10 000 000 10 000 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 10 000 000 10 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0,006800 0,000900
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0,006800 0,000900
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00

Примітки: Примiтки: збитокзвiтного перiоду складає 68 тис. грн.

 

Керівник                                            Берещук Вiктор Онуфрiйович

 

Головний бухгалтер                         Осiковська Алiна Володимирiвна

 

КОДИ
Дата 01.01.2019
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство “Гнiванський кар’єр” за ЄДРПОУ 00292385

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004
 

Стаття

Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 20 438 20 847
Повернення податків і зборів 3005 52 0
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 7 486 7 357
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 4 082 8 444
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 21 789 ) ( 20 304 )
Праці 3105 ( 2 853 ) ( 1 906 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 826 ) ( 536 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 5 134 ) ( 4 117 )
Витрачання на оплату зобов’язань  з податку на прибуток 3116 ( 814 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань  з податку на додану вартість 3117 ( 2 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань  з інших податків і зборів 3118 ( 4 318 ) ( 4 117 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 188 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 1 449 ) ( 9 694 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -181 91
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

    фінансових інвестицій 3200 0 0
    необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
    відсотків 3215 0 0
    дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 )
    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу 3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання  на:
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -181 91
Залишок коштів на початок року 3405 775 684
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 594 775

Примітки: Примiтки: Чистий рух коштiв за звiтнiй перiод становить (р3400) -181 тис. грн., в т.ч. чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi (р3195) -181тис. грн., вiд iнвестицiйної дiяльностi (р3205) 0 тис.грн. вiд фiнансової дiяльностi 0 тис. грн.

 

Керівник                                            Берещук Вiктор Онуфрiйович

 

Головний бухгалтер                         Осiковська Алiна Володимирiвна

 

КОДИ
Дата 01.01.2019
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство “Гнiванський кар’єр” за ЄДРПОУ 00292385

 

Звіт про власний капітал

За 2018 рік

Форма №4

<td

Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал